Veće kazne za počinitelje kaznenog djela na štetu djece

Veće kazne za počinitelje kaznenog djela na štetu djece

... neke zakonom utvrđene obveze još nisu realizirane.

"Nije definirana lista ustanova za uključivanje maloljetnika u rad bez naknade, te u humanitarne organizacije, a nije uspostavljen ni odgojni centar ni ustanova...", precizira ona govoreći o godišnjem izvješću ombudsmana za djecu za 2015. Grahovac ističe za Srnu da Zakon o socijalnoj zaštiti doprinosi unapređenju zaštite djece prema različitim osnovama, jer je, pored većeg obima prava, znatno proširio i krug osoba - djece korisnika prava iz socijalne zaštite.

"I u ovoj oblasti, ostvarivanje prava djece dovedeno je u pitanje, jer za ostvarivanje prava na dnevno zbrinjavanje djece u svim lokalnim zajednicama nisu uspostavljeni potrebni centri", upozorava ona.

Značajan doprinos unapređenju zaštite djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja predstavlja potpisivanje Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i uvođenje programa prevencije različitih oblika nasilja u obrazovni sustav.

Objašnjava da se postupanjem jednog broja nadležnih službi i institucija, iako su Protokolom uspostavljeni obvezujući standardi postupanja i definirana procedura postupanja, dovodi u pitanje ostvarivanje prava djeteta i njegovo pravo na zaštitu, jer izostaje adekvatna reakcija nadležnih, a time i potrebna potpora djetetu.

Prema njezinim riječima, zaštita djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, pored dosljedne primjene protokola, zahtijeva i izmjene i dopune Kaznenog zakona.

"Zakon mora poslati poruku djeci da će ih sustav zaštititi. To znači strože kazne za počinitelje kaznenog djela na štetu djece, zabranu rada s djecom, zabranu približavanja objektima koje koriste djeca, povećanje dobne granice za dobrovoljni pristanak na spolni odnos, koji je sada 14 godina", napominje Grahovac. Potrebno je i da programi prevencije zaštite zdravlja djece i različitih oblika rizičnog ponašanja budu sastavni dio školskog programa.