Usvojen Nacrt o suradnji BiH i Srbije u borbi protiv trgovine ljudima

Usvojen Nacrt o suradnji BiH i Srbije u borbi protiv trgovine ljudima

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o Nacrtu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u RS, priopćeno je iz Biroa za odnose s javnošću.

- Vlada RS-a je suglasna s potpisivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u RS, ukoliko su kao nadležni organi navedene nadležne institucije RS, čijim radom koordinira imenovani predstavnik Vlade RS. Vlada RS donijela je Rješenje o imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u RS - navodi se u pripćenju.

Vlada RS-a danas je usvojila i Informaciju o radu Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorija RS-a.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.

- Najznačajnije izmjene u tekstu zakona se odnose na stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola čime se otklanja mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka, a uspostavlja se jednostavan i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, s minimalnim brojem formalnosti i koraka u postupku i jeftinijim troškovima postupka, čime se povećava konkurentnost tržišta - navodi se u saopćenju.

U potpunosti će biti eliminirana potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedinačne institucije, što će znatno skratiti vrijeme potrebno za dobivanje dozvole za gradnju, ali i omogućiti znatne financijske uštede, za investitore i nadležne
institucije.

Jedna od izmjena u zakonu je i smanjenje broja dokaza koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno suglasnosti javnih poduzeća i drugih nosioca javnih ovlaštenja na glavni projekt koje se daju na osnovu posebnih zakona.

Ove suglasnosti zamijenjene su povećanom ulogom i odgovornošću licenciranih projektanata i revidenata koji imaju stručnu, profesionalnu, materijalnu i moralnu odgovornost za usuglašenost tehničke dokumentacije, tehnička rješenja i kvalitetu tehničke dokumentacije za čiju izradu ih je angažirao investitor.

S obzirom na to da revidenti preuzimaju obavezu kontrole projektnih rješenja u skladu sa uvjetima i smjernicama datim u lokacijskim uvjetima, a što su do sada činila javna poduzeća, to je kod uvjeta za stjecanje licence za reviziju dijela tehničke dokumentacije koja se izdaje fizičkom licu pooštren jedan od uvjeta za stjecanje licence, a do sada
izdate licence ostaju na snazi.

Dodatno se unapređuje oblast prostornog uređenja i građenja objekata. Izvršene su korekcije odredbi koje se odnose na postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja kako bi se skratile procedure i jasnije definirao sam postupak. Navedenom izmjenom ni na koji način nije smanjeno ili ugroženo učešće javnosti i zainteresiranih lica, ni kvalitetu planskih rješenja, već se samo postiže efikasniji i racionalniji postupak izrade i skraćuju se ukupni rokovi donošenja planova.

Kroz izmjene zakona stvara se pravna osnova za donošenje Strategije energetske obnove zgrada u RS koju će, u skladu s propisanim nadležnostima razmatrati i usvajati nadležni organi RS.

(fena)