U BiH živi oko 50.000 Roma, djeca se moraju obrazovati, ići u vrtiće i škole

U BiH živi oko 50.000 Roma, djeca se moraju obrazovati, ići u vrtiće i škole

Međutim, do sada ni jedna županija nije dostavila podatke o postotku uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolski odgoj i obrazovanje, a ta pojava i ne začuđuje s obzirom na poteškoće oko vođenja precizne evidencije o broju pripadnika romske nacionalnosti naseljenih na području BiH. Prema podacima iz popisa stanovništva iz 2013., 12.583 osobe na području BiH izjasnile su se kao Romi, dok podaci Ministarstva za ljudska prava BiH iz 2011. upućuju da je taj broj veći te, prema istim podacima, u BiH je evidentiran 16.771 pripadnik romske nacionalnosti. Podaci koje je Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH dobila od udruga Roma upućuju kako na teritoriju BiH živi oko 50.000 Roma, a od tog broja u FBiH živi oko 35.000 njih. Stoga podaci koji su dostupni pokazuju kako nije moguće utvrditi točan broj pripadnika romske nacionalne manjine nastanjene na području BiH te ukupan broj djece romske nacionalnosti određene dobi. Prema istraživanju, stopa pohađanja osnovnog obrazovanja za djecu romske nacionalnosti iznosi 69,3% u BiH, dok taj podatak za FBiH iznosi 68,9%. Među djecom romske nacionalnosti osnovnoškolske dobi najmanji je postotak pohađanja osnovne škole djece od šest godina i iznosi samo 46,9% u BiH, što upućuje na problem odgođenog upisa u prvi razred osnovne škole.

U preporukama o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u FBiH navodi se kako je potrebno raditi na podizanju svijesti roditelja romske nacionalnosti o važnosti i potrebi uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje, usvojiti intersektorski pristup (resori zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, financija i dr.), u rješavanju pitanja odgoja i obrazovanja Roma, uključujući i financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja Roma te osiguranja besplatnih udžbenika i školskog pribora, užine u školi i besplatnog prijevoza do škole za učenike osnovnih škola koji su pripadnici romske nacionalnosti. Isto tako, potrebno je osigurati ujednačena rješenja na cijelom prostoru BiH kako bi sva djeca romske nacionalnosti mogla besplatno biti uključena u kvalitetno predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj.

Prilikom izrade novog dokumenta trebalo bi definirati i poseban strateški cilj te prateće mjere koje će biti posvećene pitanju povećanja uključenosti i ravnopravnog sudjelovanja u kvalitetnom odgoju i obrazovanju djece romske nacionalnosti, planirati, organizirati i provoditi kontinuiranu edukaciju odgajatelja i nastavnoga osoblja, roditelja i sve djece u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, u cilju eliminiranja stereotipa i diskriminacije u obrazovanju. Potrebno je uvesti romski jezik kao predmet u osnovne škole s većim brojem učenika romske nacionalnosti ili osigurati alternativna rješenja za izučavanje romskoga jezika i učenja o kulturi i tradiciji Roma.

večernji.ba