SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU HDZ BiH I HKDU (INTEGRALNA VERZIJA)

koju zastupa predsjednik Ivan Musa,  s ciljem postizanja političkog suglasja u zaštiti interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a posebno u procesu promjena Ustava BiH kojima će hrvatski narod osigurati svoju punu jednakopravnost i suverenost s druga dva naroda i svim građanima na čitavom prostoru BiH, potpisuju

SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

I.

Političke stranke, potpisnice ovog Sporazuma, polazeći od odrednica sadržanih u svojim političkim programima, utvrđuju kako temeljem tih vrijednosti i načela, imaju obostrani interes potpisati Sporazum o strateškom partnerstvu na svim razinama i osigurati punu koordinaciju u procesu promjena Ustava BiH, međusobnu predizbornu i poslijeizbornu suradnju.

II.

Ovaj Sporazum temelji se na načelima jednakopravnosti, partnerstva i preuzimanju odgovornosti za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a u skladu s voljom birača te odgovornostima, obvezama i pravima koja proizlaze iz rezultata izbora.

III.

Polazeći od vrlo sličnih programskih opredjeljenja stranke potpisnice Sporazuma suglasne su da će potpuno koordinirano sudjelovati u procesu promjena Ustava BiH, te da će usuglašavati svoje stavove po svim važnim pitanjima za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

IV.

U procesu promjena Ustava BiH stranke će u svom političkom djelovanju, na načelima pune usuglašenosti i koordinacije, nastojati da se kroz promjene Ustavna BiH dođe do pravednijeg i funkcionalnijeg uređenja Bosne i Hercegovine na načelima Kreševske deklaracije, prema kojem ni jedan od konstitutivnih naroda neće biti privilegiran ni diskriminiran.

V.

Stranke u Sporazumu nastojat će da odluke koje se donose u zakonodavnoj vlasti budu u skladu s ovim Sporazumom, te da rad izvršne vlasti na svim razinama ostvaruje zajedničke programske ciljeve potpisnica Sporazuma.

VI.

U razdoblju do Općih izbora 2010. godine i u predizbornoj kampanji za iste stranke se obvezuju na punu suradnju, međusobnu suzdržanost u javnom djelovanju i nastupima, kao i da neće predstavljati konkurentnost jednih prema drugima, te da će pružati punu potporu u međusobnom radu i djelovanju.

VII.

Nakon Općih izbora 2010. godine, a temeljem rezultata istih, stranke se obvezuju na punu međusobnu suradnju, zajedničko djelovanje u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju osiguravanja opstojnosti i funkcioniranja Sporazuma, te ostvarivanja pune jednakopravnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i unapređenja demokracije, gospodarskog, socijalnog i kulturnog napretka države Bosne i Hercegovine.

VIII.

Ovaj Sporazum sačinjen je u 4. (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka stranka zadržava po dva primjerka Sporazuma.

U Mostaru, 08. prosinca 2009. godine

hdzbih.org