Sindikat policije BiH uputio otvoreno pismo Vijeću ministara i MMF-u

Crveni križ Mostar i Granična policija BiH
Crveni križ Mostar i Granična policija BiH
... ugrožava aranžman sa MMF-om", Savez sindikata policijskih organa odlučio je obratiti se otvorenim pismom javnosti, MMF-u i svom poslodavcu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Naime, Prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je usvojen u prvom čitanju u Domu naroda tretira izmjene koeficijenata za obračun plaća policijskim službenicima i predstavlja samo ispravku nepravde koja je učinjena policijskim službenicima još prije 9 godina prilikom donošenja istog.

Tom prilikom policijskim službenicima su utvrđeni niži početni koeficijenti u odnosu na namještenike i državne službenike u instsitucijama Bosne i Hercegovine bez mogućnosti promjene platnih razreda što nije slučaj kod druge dvije spomenute kategorije.

Prilikom donošenja predmetnog zakona 2008. godine, za početni čin sa srednjom stručnom spremom "Policajac" utvrđen je koeficijent 1,29, identičan radnom mjestu zaposlenika "Referent SSS", s tim da zaposlenik kroz platne razrede ima mogućnost napredovanja do koeficijenta 1,39, dok policijski službenik nema istu mogućnost.

Uvidom u metodologiju razvrstavanja radnih mjesta u platne razrede utvrđeno je da većina "tehničkih tajnika" i "kurira" u institucijama i Agencijama na nivou Bosne i Hercegovine imaju određen početni koeficijent 1,40 "Referent specijalist" sa mogućnošću napredovanja kroz platne razrede na istoj poziciji do 1,52.

Ista je situacija i kada su u pitanju policijski službenici sa visokom stručnom spremom. Zakonom koji je u primjeni od 2008. godine policijskim službenicima sa visokom stručnom spremom, početni čin "mlađi inspektor", vrši se obračun plaće po koeficijentu 1,95 bez mogućnosti promjene platnog razreda na istoj poziciji i u istom činu, dok je državnim službenicima sa početnim zvanjem "stručni suradnik" utvrđen koeficijent 2,10 sa mogućnošću napredovanja kroz platne razrede na istoj poziciji do koeficijenta 2,37.

Predloženim izmjenama Zakona se u skladu sa članom 3. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim je definiran princip Zakona "Ista plaća za isti ili sličan posao", isključivo se traži izjednačavanje početnih koeficijenata za obračun plaće policijskih službenika sa koeficijentima za obračun plaće zaposlenika i državnih službenika zavisno od vrste stručne spreme.

Također, ministar financija navodi da se radi o bruto iznosu od oko 10.000.000,00 KM na godišnjem nivou te da nije moguće izvršiti rebalans Budžeta za 2017. godinu i osigurati taj iznos sredstava ali ovom prilikom napominjemo da će Zakon u drugo čitanje u Dom naroda doći tek u posljednjem kvartalu ove godine.

Prijedlog navedenih izmjena zakona je bio aktualan i krajem 2016. godine kada je ministar financija javno na sjednici Doma naroda istakao da sredstva potrebna za povećanje plaća policijskim službenicima nisu planirana Budžetom za 2017. godinu, obzirom da ista nije bilo moguće planirati jer nisu usvojena zakonska rješenja te da će problem biti riješen preraspodjelom sredstava tijekom 2017. godine, za što postoje i stenogrami sa sjednice Doma. Savez sindikata traži od Vijeća ministara da iznađe mogućnost unutrašnje preraspodjele sredstava kako bi se ispravila navedena nepravda.

Također poznato nam je da se aktivnosti oko pripreme nacrta Budžeta rade do kraja rujna te tražimo od Ministarstva financija da potrebna sredstva planira u Budžetu za narednu godinu. Ministarstvo financija raspolaže svim potrebnim informacijama o iznosu sredstava koja su isplaćena po osnovu stimulacija, naknada za rad u komisijama i sličnim isplatama koje su opet u najvećoj mjeri dobili državni službenici i namještenici te tražimo da ima u vidu navedene podatke prilikom preraspodjele sredstava.

Također, ovom prilikom ističemo da policijske agencije zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje najviše doprinose punjenju Budžeta i prema našim saznanjima za 2016. godinu prikupljeno je 160.000.000,00 KM sredstava od PDV-a više nego što je planirano i ista su raspoređena entitetskim Budžetima a za korekciju gore navedenih koeficijenata potrebno je svega 6,3% navedenih sredstava. Plaće policijskih službenika u Agencijama na nivou države nisu rasle od usvajanja navedenog zakona, čak naprotiv u tri navrata je izvršeno smanjenje osnovice za obračun plaće, što je dovelo do smanjenja plaća uposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine, dok su istovremeno plaće policijskih službenika uposlenih u Ministarstvima unutrašnjih poslova entiteta i županija povećane i po nekoliko puta.

Povodom reakcije predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda pitamo iste zbog čega ne reaguju i u slučaju povećanja plaća entitetskim i županijskim budžetskim korisnicima ili je potrebno stvoriti veće nezaovoljstvo kod uposlenih u Agencijama za provedbu zakona na nivou države kako bi se oslabio rad istih. Svi dužnosnici Bosne i Hercegovine i Europske unije javno govore kako je prioritet u europskim integracijama borba protiv korupcije, terorizma i međunarodnog kriminala a istovremeno ništa ne poduzimaju na jačanju standarda uposlenih u policijskim agencijama na nivou države čiji su spomenuti poslovi u isključivoj nadležnosti. Čak što više navedenim medijskim natpisima i izjavama dužnosnika MMF-a koje se prezentiraju na razne načine, kako se predloženim Zakonom vrši udar na državu i institucije Bosne i Hercegovine, stvara se sve veće nezadovoljstvo uposlenika u policijskim agencijama na nivou države.

Pored navedenog ističemo da se navedenim izmjenama koeficijenata za obračun plaće policijskih službenika uposlenih u agencijama na državnom nivou plaća ni približno ne izjednačava sa visinom plaće policijskih službenika uposlenih u Federalnoj upravi policije F BiH, Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevske županije i još nekih županija koji su najavili povećanje plaće policijskih službenika od 01.09.2017. odnosno od 01.01.2018. godine.

Na kraju ovog obraćanja, napominjemo da osim ministra sigurnosti gospodina Dragana Mektića u vezi sa navedenom problematikom nitko drugi iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u dosadašnjem period se nije aktivnije uključio niti primio predstavnike Saveza sindikata na razgovor iako je Savez sindikata to tražio pismenim putem u nekoliko navrata, nakon čega su se predstavnici Sindikata obratili poslanicima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koji su izrazili spremnost za ispravku nepravde i diskriminacije koja se čini prema policijskim službenicima.

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini ovim putem poziva sve poslanike u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da podrže navedene izmjene Zakona i u drugom čitanju, a ministra financija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da se prisjeti datih obećanja u prosincu 2016. godine prilikom usvajanja Budžeta za 2017. godinu, te da neophodna sredstva za provedbu izmijenjenog Zakona planira u nacrtu Budžeta za 2018. godinu.

Obzirom da izmjena koeficijenata za obračun plaće policijskim službenicima nije jedini problem sa kojim se policijski službenici susreću u svom radu, te da postoji niz nagomilanih problema Savez sindikata policijskih organa izražava spremnost za razgovor sa svim relevantnim subjektima koji su u mogućnosti i koji žele na bilo koji način doprinijeti poboljšanju statusa policijskih službenika u agencijama na nivou Bosne i Hercegovine - navodi se u otvorenom pismu Sindikata SIPA-e.