Romski jezik i kultura u školama u BiH

Romski jezik i kultura u školama u BiH

... obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za period od 2018. do 2022. godine.

Ovim okvirnim akcijskim planom definirana su tri cilja i 15 mjera kojima se želi postići uvođenje romskog jezika u nastavu u BiH te unaprijediti proces upoznavanja sa romskom poviješću i kulturom. Sredstva će biti osigurana iz proračuna institucija BiH.

Prema ovom planu, sadržaji o romskoj povijesti i kulturi trebali bi biti uvršteni u postojeće nastavne planove, programe i udžbenike, a Romski jezik uveden u škole kao fakultativni predmet ili putem alternativnih rješenja.