PRIJEVOZ, HOTELI, DNEVNICE Političke stranke u BiH trošile više od planiranog

PRIJEVOZ, HOTELI, DNEVNICE Političke stranke u BiH trošile više od planiranog
Nezavisne novine

Središnje izborno povjerenstvo objavilo je financijska izvješća političkih stranaka u BiH za 2019. godinu. 

Tako se u izvješću za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) BiH navodi kako je ta stranka plаnirаlа rаshоdе u ukupnom iznosu od 1.964.500,00 KM, dok je uvidom u godišnje financijsko izvješće utvrđeno je da je stranka u 2019. godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu od 1.913.376,56 KM. 

Samo za troškove prijevoza 2019. godine HDZ je potrošio 10 tisuća KM više nego je planirano.

Također, navedeno je kako su evidentirani troškovi naknada hotelima za usluge u iznosu od 1.564,00 KM. 

''Uvidom u račune hotela 'Mostar' broj: 213/2019, 480/2019, 762/2019, 634/2019, 635/2019 i 1704/2019 za hotelske usluge (noćenje i konzumacija hrane), utvrđeno je da na računima nisu navedeni podaci o osobama koje su koristila usluge noćenja. Isto tako, na računu hotela 'Europa' Brčko BF: 31 od 8.9.2019. godine nisu navedeni podaci o osobi koja je koristila hotelski smještaj, dok je na računu hotela 'Mepas' broj: 2019/1-10-216-1541 od 6.11.2019. godine navedeno da je uslugu noćenja koristio Ivica Nuić, koji prema dostavljenim podacima nije zaposlen u stranci'', stoji u izvještaju.

Troškove reklama i reprezentacija HDZ je prekoračio za 112.396,08 KM.

Također, kontrolom troškova dnevnica i putnih troškova u inozemstvu i troškova prijevoza, utvrđeno da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine vršila isplatu dnevnica i putnih troškova i fizičkim osobama koje nisu zaposlene u stranci.

KOMPLETNO IZVJEŠĆE HDZ BIH

Stranka demokratske akcije (SDA) nije ispoštovala preporuke revizije koje su se odnosile na financijsko izvješće za 2019. godinu. Inače, Služba za reviziju obavila je reviziju i pregled financijskih izvještaja Stranke demokratske akcije u razdoblju od 2004. do 2018. godine, nakon čega su izdati izvješća o reviziji, odnosno izvješća o pregledu s nalazima revizije, mišljenjem revizora i preporukama stranci.

Nakon izvršene revizije godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu, Služba za reviziju je izdala Izvještaj o reviziji sa mišlјenjem revizora, nalazima revizije i preporukama stranci da: da financijska sredstva osigurana za financiranje političke stranke koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom, da vodi evidenciju o prilozima, bez obzira na koji način ih ostvaruje, da dоbrоvоlјne prilоge u nоvcu uplаćuјe nа trаnsаkciјski rаčun Centrale strаnke, da se ne financira iz izvora koji su političkim strankama zabranjeni, da poslovne knjige vodi u skladu s računovodstvenim propisima i da obrati pažnju na ispravnost i vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava, da uspostavi blagovremene i potpune evidencije o prihodima i rashodima i obavezama, da u potpunosti primjenjuje principe i pravila blagajničkog poslovanja i da financijska izvješća koje podnosi Središnjem izbornom povjerenstvu (SIP) BiH popunjava u skladu s Pravilnikom o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka.

Prеglеdоm gоdišnjеg finаnciјskоg izvјеšća utvrđеnо је dа је SDA prеkršila оdrеdbе člana 4. stаv (1) 1 Zаkоnа о finаncirаnju pоlitičkih strаnаkа. SDA je dostavila financijski plan utroška sredstava za 2019. godinu kojim je predvidjela ukupne troškove u iznosu od 4.284.000,00 KM. Uvidom u godišnji financijsko izvješćej stranke utvrđeno je da je stranka u 2019. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 3.692.038,80 KM.

Pregledom godišnjeg financijskog izvješća i druge financijske dokumentacije, te analizom strukture ostvarenih troškova, utvrđeno je da je SDA sredstva u iznosu od 244.968,32 KM utrošila mimo svog financijskog plana rashoda, odnosno programa utroška sredstava za 2019. godinu.

Financijskim planom za 2019. godinu stranka nije predvidjela troškove, koje je ostvarila u ukupnom iznosu od 151.224,79 KM, kako slijedi: troškove platnog prometa u iznosu od 33.748,02 KM, troškove iz prethodnih godina u iznosu od 27.488,28 KM, ostale troškove u iznosu od 20.502,25 KM, troškove sitnog inventara i auto guma u iznosu od 14.508,14 KM, troškove osiguranja u iznosu od 10.451,70 KM, troškove grijanja u iznosu od 9.925,11 KM, troškove ulaganja u tuđa sredstva u iznosu od 9.567,20 KM, troškove održavanja opreme u iznosu od 9.508,55 KM, troškove knjigovodstvenih usluga u iznosu od 9.085,60 KM, troškove premije osiguranja imovine u iznosu od 3.408,94 KM, troškove zdravstvenih usluga u iznosu od 1.397,00 KM, troškove stručnih publikacija, časopisa i novina u iznosu od 1.334,00 KM i troškove zakupa vozila u iznosu od 300,00 KM.

Također, ova stranka je za troškove zakupa poslovnih prostora i ostalih zakupnina planirala u iznosu od 120 000 KM, a iste je ostvarila u iznosu od oko 157 500 KM, što je za oko 37 500 KM više od planiranog.

Stranka je u poslovnim knjigama i financijskom izvješću iskazala troškove odvjetničkih usluga, sudske troškove, sudska izvršenja i izvansudska poravnanja u ukupnom iznosu od 306.246,09 KM, a planirala ih je kao troškove kamata 2019. godine, u iznosu od 250.000,00 KM, što je za 56.246,09 KM više od planiranog iznosa.

Na osnovu svega prethodno navedenog, utvrđeno da je Stranka demokratske akcije prekršila odredbe člana 4. stav (1) Zakona o financiranju političkih stranaka. Prеglеdоm gоdišnjеg finаnciјskоg izvјеšća utvrđеnо је dа је SDA prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o financiranju političkih stranaka. SDA nije evidentirala nenovčanu donaciju u iznosu od 21.250,41 KM, koju je ostvarila prilikom nabavke poslovnog prostora u Tesliću.

SDA je u ovom slučaju prekršila odredbe člana 6. stav (2)2 i (3) 3 Zakona o financiranju političkih stranaka. Pregledom godišnjeg financijskog izvješća, utvrđeno je da stranka, priloge od fizičkih osoba u iznоsu оd 338.252,01 KM i priloge pravnih osoba u iznоsu оd 36.700,00 KM nije uplaćivala na transakcijski račun Centrale stranke, čime je prekršila odredbe člana 6. stav (2) Zakona o financiranju političkih stranaka.

Također, SDA nije prijavila još dva računa čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika. Ista stranka je dostavila potvrde od UniCredit banke na kojima je navedeno da na ova dva računa, koja nisu prijavljena, nije bilo prometa tijekom 2019. godine.

U godišnjem financijskom izvješću, stranka nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora GO SDA Mostar, dok je uvidom u ugovor o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora, s Gradom Mostarom, broj: 05/2-25-8542/19 od 27.5.2019. godine, utvrđeno da su isti iznosili 1.000,00 KM (Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Mostar je raskinut 23.5.2019. godine.

Među brojnim nepravilnostima stranke u financijskom izvješću za 2019. godinu navodi se da je kod Gradskog odbora SDA Mostar stranka u godišnjem financijskom izvješću iskazala obaveze prema dobavljaču 'Grad Mostar' u iznosu od 117.224,08 KM. Uvidom u Izvod otvorenih stavki s Gradom Mostarom na dan 31.12.2019. godine, utvrđeno je da je SDA imala obavezu prema ovom dobavljaču u iznosu od 50.537,78 KM.

KOMPLETNO IZVJEŠĆE SDA

Pregledom godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu, utvrđeno je da je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) prekršio odredbe člana 4. stav (1), člana 11. stav (1) i člana 12. stav (1) i stav (4) Zakona o finanCiranju političkih stranaka.

Na osnovu pregleda Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP), odnosno kontrole financijskog izvješća, osim nekih napomena, nisu zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvješću ili na financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka.

Revizija i pregled financijskih izvještaja SNSD-a vršeni su u razdoblju od 2004. do 2018. godine, nakon kojih su izdati izvješća o reviziji, odnosno izvještaji o pregledu sa mišljenjem revizora, nalazima i preporukama revizije.

Nakon izvršene revizije financijskih izvještaja SNSD za 2018. godinu Služba za reviziju je izdala Izvješće o reviziji sa mišljenjem revizora, nalazima revizije i preporukama stranci da financijska sredstva osigurana za financiranje političke stranke koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom, da vodi točne evidencije o svojim prihodima, rashodima i obavezama i da financijske izvještaje popunjava u skladu sa odredbama Pravilnika o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka.

Na osnovu uočenih nedostataka u godišnjem financijskom izvještaju za 2019. godinu, utvrđeno je da politička stranka nije ispoštovala sve preporuke revizije.

Pregledom financijskog izvještaja i financijske dokumentacije, utvrđeno je da je SNSD u Programu utroška sredstava za 2019. godinu planirao troškove u iznosu od 3.035.000,00 KM, od čega se dio u iznosu od 1.964.000,00 KM odnosi na režijske troškove, a drugi dio u iznosu od 1.071.000,00 KM na kupovinu automobila, poslovnog prostora, nabavku opreme i izmirivanje obaveza za izgradnju poslovnog objekta za stranku.

Programom utroška sredstava za 2019. godinu stranka je planirala troškove reklame i propagande u iznosu od 50.000,00 KM. U poslovnim knjigama ovi troškovi iskazani u iznosu od 81.370,84 KM, što je za 31.370,84 KM više od planiranog iznosa. Troškovi platnog prometa planirani su u iznosu od 6.000,00 KM, a ostvareni u iznosu od 6.821,10 KM, odnosno više od plana za 821,10 KM. 

Stranka u Programu utroška sredstava za 2019. godinu nije planirala troškove odvjetničkih usluga, ostale rashode, troškove sudskih i drugih sporova i rashode prethodnih godina. SNSD je u 2019. godini ostvarila troškove odvjetničkih usluga u iznosu od 319,41 KM, ostale rashode u iznosu od 220,00 KM, troškove sudskih i drugih sporova u iznosu od 600,00 KM i rashode prethodnih godina u
iznosu od 19.254,11 KM.

U programu utroška sredstava SNSD je planirao sredstva za kupovinu automobila u iznosu od 150.000,00 KM, a u istu svrhu je utrošio sredstva u iznosu od 170.000,00 KM. S obzirom da stranka sredstva nije utrošila u skladu sa Programom utroška sredstava za 2019. godinu, prekršila je odredbe člana 4. stav (1) Zakona o financiranju političkih stranaka.

Kontrolom rashoda iz prethodnih godina koje je stranka iskazala u iznosu od 19.254,11 KM i na osnovu financijske dokumentacije, utvrđeno je da stranka troškove nije evidentirala blagovremeno, tj. u momentu nastanka troška, tako da su u financijskom izvješĆU za 2019. godinu troškovi stranke iskazani u većem iznosu u odnosu na ostvarene.

KOMPLETNO IZVJEŠĆE SNSD

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.