SKUPŠTINA HNŽ Naloženo ZZO-u da onkološki bolesnici ne smiju čekati više od 30 dana na pretrage

SKUPŠTINA HNŽ Naloženo ZZO-u da onkološki bolesnici ne smiju čekati više od 30 dana na pretrage
Skupština HNŽ

Druga redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije održana je danas u Mostaru na kojoj je razmatrano više bitnih dokumenata.

Zastupnici su usvojili Izmjene i dopune Proračuna HNŽ za 2022. godinu u iznosu od 325.500.000,00 KM. U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 milijuna KM na ime dodatne podrške zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. U Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ također je planirano dodatnih 3 milijuna KM na ime podrške domovima zdravlja u HNŽ, priopćeno je iz Skupštine HNŽ.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije sadržani su u činjenici da je potrebno policijskom komesaru i zamjeniku policijskog komesara dodijeliti različite činove u skladu ovlastima koje su im dane u rukovođenju Upravom policije MUP-a HNŽ, zakonskim i podzakonskim propisima i to policijskom komesaru čin „glavnog generalnog inspektora policije“, a zamjeniku policijskog komesara čin „generalnog inspektora policije“, navodi se.

"Skupština je dala suglasnost na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni rashodi u iznosu od 164.721.000 KM, što je 12.650.000 KM ili 8,32% više u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu (Rebalans I). Planirani rashodi sastoje se od tekućih izdataka, kapitalnih rashoda i tekuće rezerve".

Skupština HNŽ je razmatrala i prihvatila Nacrt Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2022. godinu u iznosu oko 318 milijuna KM, što je za oko 3 milijuna KM više od Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNŽ, kako bi se razmotrili i u skladu s mogućnostima ugradili u Prijedlog Proračuna HNŽ za 2022.

Prihvaćen je Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanske županije u 2022. godini za realiziranje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNŽ zadužuje ZZO HNŽ da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registriranim zdravstvenim ustanovama s područja HNŽ, priopćeno je iz Skupštine HNŽ.