Kamatne stope blago porasle

Kamatne stope su bile niže kod kratkoročnih kredita, dok su kod dugoročnih zabilježene veće. Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), ponderirane efektivne kamatne stope (kratica: EKS, predstavlja stvarnu cijenu kredita) na kratkoročne kredite u lipnju su bile 6,48 posto, a to je za 0,4 posto manje u odnosu na prosinac 2012. S druge strane, ponderirani EKS na dugoročne kredite bio je veći: u lipnju je iznosio 9,1 posto, što je u odnosu na prosinac 2012. više za 0,6 posto, piše Dnevni list.

Najveća stopa u veljači


- Ponderirani EKS na kredite u lipnju 2013. iznosio je 7,63 posto, što je više od razine u prosincu od 7,4 posto, a isti je rezultat blagih oscilacija vrijednosti EKS na kredite u rasponu od 0,69 posto u tijeku prvih šest mjeseci 2013., navodi FBA te dodaju da je najmanja vrijednost bila u siječnju i to od 7,17 posto, a najveća stopa u veljači - 7,86 posto. Napominju da ponderirane kamatne stope na dugoročne kredite u prvoj polovici 2013. bilježe veće oscilacije, i to unutar 0,92 postotnih bodova, nego na kratkoročne, koje su se kretale unutar 0,48 postotnih bodova. Blage oscilacije kamatnih stopa na kredite koji su plasirani dvama najvažnijih sektora (gospodarstvu i stanovništvu) zabilježene su u prvom ovogodišnjem polugodištu. Ponderirani EKS na kredite odobrene gospodarstvu, još uvijek je niži od EKS na kredite stanovništvu. Tu je EKS smanjen sa 6,93 posto iz prosinca 2012. na razinu od 6,66 posto u lipnju 2013. 

- Trend pada ponderiranih EKS na kredite odobrene gospodarstvu zabilježen je kod kratkoročnih (sa 6,86 posto na 6,45 posto), dok je kod dugoročnih kredita zabilježen rast (sa 7,22 na 7,40 posto), navode u FBA-i. Također, dodaju da je blagi trend rasta EKS na kredite stanovništvu bilježen kod kratkoročnih kredita, i to s 10,89 na 10,91 posto. No, tu je bila izražena oscilacija unutar 1,05 postotnih bodova, u usporedbi s rasponom osciliranja kod kratkoročnih kredita unutar 0,40 postotnih bodova. Ipak, ponderiran EKS kod dugoročnih kredita veći je za 0,2 posto u odnosu na prosinac prošle godine i isti je iznosio 9,79 posto.

Pad stope na depozite

Kod EKS na kratkoročne u dugoročne depozite prisutan je trend pada, ako se gleda i po sektorskoj i ročnoj strukturi. FBA je priopćio kako je ponderirani EKS na kratkoročne depozite na kraju lipnja ove godine iznosio 1,37 posto, a to je bio ujedno i najniži u tijeku 2013., a isti je manji za 0,22 posto u odnosu na prosinac 2012. Ponderirani EKS na dugoročne depozite također je bio u blagom padu, pa je u lipnju 2013. iznosio 2,97 posto, što je manje za 0,35 posto u odnosu na prosinac 2012.

- Treba istaknuti da je, prema podacima u posljednjih šest godina, ovo najniža razina EKS na dugoročne depozite. Kod kamata na dugoročne depozite, najveće smanjenje proizlazi iz pada EKS na depozite oročene do tri godine, i to kod depozita vlade i vladinih institucija (s 3,97 na 0 posto), a s najvećim rastom od 1,37 posto kod depozita gospodarstva oročenih preko tri godine (s 3,5 na 4,87 posto), komentirali su u FBA-i.