Još uvijek blokirano 150 miliona maraka u Elektroprijenosu BiH

...a na ra­ču­ni­ma ove fir­me ne­is­ko­ri­šte­no sto­ji oko 150 mi­li­ona ma­ra­ka na­mje­nje­nih za in­ves­ti­ci­je.

Pot­vrđe­no je ovo za list SAN od izvo­ra blis­kih kom­pa­ni­ji. Uzrok blo­ka­de je, kao i ra­ni­je, nas­ta­vak in­sis­ti­ra­nja pred­sta­vni­ka RS u fir­mi da se pri­je otpo­či­nja­nja bi­lo ka­kvih in­ves­ti­ci­onih pro­je­ka­ta broj ope­ra­ti­vnih po­dru­čja sa pos­to­je­ća če­ti­ri sve­de na tri.

Na ovaj na­čin, pros­tor RS bio bi je­dno ope­ra­ti­vno po­dru­čje, či­me bi se u fun­kci­oni­ra­nje po­du­ze­ća, umjes­to mo­de­la efi­ka­snos­ti i eko­no­mi­čnos­ti, uveo sus­tav en­ti­tet­ske po­dje­le, što bi vje­ro­va­tno bio uvod u po­tpu­no uru­ša­va­nje ove, je­di­ne fir­me for­mi­ra­ne na ni­vou BiH, a što je nes­kri­ve­na am­bi­ci­ja Do­di­ko­ve Vla­de.

Na­ši izvo­ri tvrde da zbog op­stru­kci­ja pred­sta­vni­ka RS, ali i ne­za­in­te­re­si­ra­nos­ti pred­sta­vni­ka Vla­de FBiH, još ni­je pri­pre­mljen ni je­dan od pro­je­ka­ta za in­ves­ti­ra­nje, te da su u toijeku sa­mo ma­nje na­bav­ke opre­me na­mje­nje­ne za održa­va­nje i re­mont po­je­di­nih tra­fos­ta­ni­ca.

Ta­ko­đer, još uvi­jek ni­je ri­je­še­no ni pi­ta­nje izbo­ra čla­no­va Upra­ve, pa ta­ko fir­mom i da­lje ru­ko­vo­di vrši­telj du­žnos­ti di­re­kto­ra Du­šan Mi­ja­to­vić, ko­jem je man­dat is­te­kao još u rujnu pro­šle go­di­ne!

Ne­ki od iz­vršnih di­re­kto­ra, ko­ji­ma su man­da­ti ta­ko­đer is­te­kli, u me­đu­vre­me­nu su da­li i os­tav­ke, po­put Ra­mi­za Me­hme­da­gi­ća, ali se i da­lje na­la­ze na fun­kci­ja­ma jer je no­ve ne­mo­gu­će iza­bra­ti. Svi oni, na­ra­vno, ure­dno i re­do­vno do­bi­ja­ju izu­ze­tno vi­so­ke pla­će, iako kom­pa­ni­ja pra­kti­čno ne ra­di već tri go­di­ne!

Do­go­vo­rom Mu­je­zi­no­vić-Do­dik bi­lo je pre­dvi­đe­no da se no­vac za in­ves­ti­ci­je di­je­li ta­ko što bi FBiH mo­gla po­tro­ši­ti ma­ksi­mal­no 59 pos­to aku­mu­li­ra­nih sred­sta­va, a RS 33 pos­to. Os­ta­tak bi se po­di­je­lio na­kon pos­ti­za­nja ko­na­čnog do­go­vo­ra.

To je bio kom­pro­mis, s ob­zi­rom da su iz Vla­de RS in­sis­ti­ra­li da se no­vac di­je­li po omje­ru u ka­pi­ta­lu fir­me, a to je 59 od­sto FBiH, a 41 od­sto RS, dok su iz FBiH za­go­va­ra­li da to ide pre­ma pri­li­vu sred­sta­va, a to je oko 67 od­sto za FBiH, a 33 od­sto RS.

Me­đu­tim do­go­vor premijera se ne po­štu­je, pa ta­ko no­vac od in­ves­ti­ci­ja i da­lje sto­ji u ban­ka­ma, ko­je od nje­ga već du­že od dvi­je go­di­ne je­di­ne i ima­ju ko­rist.

Mus­ta­fa Mu­je­zi­no­vić i Mi­lo­rad Do­dik u studenom pro­šle go­di­ne do­go­vo­ri­li su i da se for­mi­ra ek­sper­tni tim za izra­du ela­bo­ra­ta o mo­gu­ćem vraćanju 110 ki­lo­vol­tnih pos­tro­je­nja elek­tro­pri­vre­da­ma. Kao što je "San" već pi­sao, odre­đe­ni dio ove mre­že is­klju­či­vo je na­mje­njen za pri­je­nos stru­je, u šta spa­da njen kom­ple­tan dio ko­ji je po­ve­zan sa su­sje­dnim drža­va­ma Hrvat­skom, Crnom Go­rom i Srbi­jom.

Vra­ća­njem 110 ki­lo­vol­tnih pos­tro­je­nja, "Elek­tro­pri­vre­da RS" do­šla bi u po­sjed pre­ko­gra­ni­čne mre­že ko­ja je po­ve­za­na sa sve tri ove drža­ve, pu­tem ko­je bi mo­gla pre­no­si­ti stru­ju bez fa­kti­čkog, ali i for­mal­nog nad­zo­ra "Elek­tro­pri­je­no­sa BiH". No, zbog nas­tav­ka blo­ka­de, ni ova ek­sper­tna gru­pa ni­ka­da ni­je for­mi­ra­na, pa je svo­je­vrsni taj­ni Do­di­kov plan za ras­tu­ra­nje "Elek­tro­pri­je­no­sa BiH" za sa­da pro­pao, piše San.