Iako su za inspekcije nadležne županije, FBiH želi kontrolu iz Sarajeva

Iako su za inspekcije nadležne županije, FBiH želi kontrolu iz Sarajeva
Mnogi smatraju da je ovaj zakon, još kada je u formi nacrta razmatran, trebalo odbiti, ali je u oba doma Parlamenta FBiH usvojen prije dvije i pol godine. Naime, mnogi smatraju, a tu treba posebno istaknuti predstavnike Udruge inspektora u FBiH, da će prijedlog zakona o inspekcijama FBiH pogoršati rješenja iz važećeg zakona.

Naime, pokušavajući popraviti pogrešku iz važećeg Zakona kojim je od federalnog zakonodavnog tijela uređena organizacija županijskih inspekcijskih tijela, što je bilo sasvim nepotrebno jer samu organizaciju inspekcijskih tijela na razini županija trebaju urediti same županije, otišlo se u drugu krajnost gdje je Zakon koncipiran na način kao da federalno tijelo uprave, federalna razina, egzistira samo za sebe.

Centralizacija

Nije teško naslutiti da je ponovno na sceni pokušaj neke vrste centralizacije, što je u dosadašnjem mandatu SDP-a i SDA bio jedini cilj, odnosno smanjiti nadležnost i ingerencije županijama. Naime, zakonom o inspekcijama FBiH trebalo je urediti oblast inspekcijskog nadzora na način da funkcionira na istim principima u cijelom entitetu, vodeći računa da se ne ugroze izvorne nadležnosti svih razina uprave, a to je jedino moguće ako bi se donio zakon koji bi općenito uredio oblast inspekcijskog nadzora i koji bi obuhvaćao sve ono što je jedinstveno za sve razine na kojima je uspostavljen inspekcijski nadzor.

Ono što, također, izaziva kontroverze je da se zakonom, između ostalog, uređuje jedinstveni postupak inspekcijskog nadzora u FBiH zbog osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa, kao i prava, obveze i odgovornosti inspektora. Ove odredbe su toliko izmiješane s odredbama koje se tiču samo Uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH i federalnih inspekcija koje nisu u sastavu iste da je nemoguće utvrditi koje su odredbe važeće za sve inspekcije na teritoriju Federacije.

Manjkavost zakona

Također, zakon je previše opterećen odredbama čije bi mjesto bilo u podzakonskim aktima i drugim propisima.Isto tako, jedna od manjkavosti zakona je ta što je preobilan jer u velikoj mjeri tretira oblast kojoj nije mjesto u samom zakonu, odnosno, ona treba biti tretirana u podzakonskim aktima, ili u materijalnim propisima i pripadajućim podzakonskim aktima. Stručnjaci iz ove oblasti smatraju da postoje dva temeljna nedostatka ovog zakona.

Prvi se odnosi na opće odredbe, odredbe koje reguliraju oblast inspekcijskog nadzora u širem smislu i važe za sve inspekcije i sve inspektore i ne odnose se na organizaciju inspekcijskih tijela, i kao takve su izmiješane s odredbama koje se tiču isključivo pojedinih inspekcijskih tijela. Dok se drugi nedostatak odnosi na tekst prijedloga zakona koji u velikoj mjeri tretira oblast kojoj nije mjesto u samom zakonu.
Večernji List