GRAĐANI O PROSTORNOM PLANU "Megalomaniji tajkuna i njihovim političkim mentorima nema kraja"

Skupština HNŽ

Neformalna  grupa građana "Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana Grada Mostara" izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi sa procesom izrade dopuna prostornog plana HNŽ.

"Pozivamo sve građane da se informiraju, angažiraju i da zajedničkim snagama zaustavimo nezakonite izrade prostornih dokumenata na svim nivoima vlasti.  Smatramo da postoje indicije o netransparentnosti i potencijalnim nezakonitostima u ovom procesu, što bi moglo imati negativne ekološke, ekonomske i društvene posljedice za građane Mostara i HNŽ. U petak, 16. veljače 2024. godine, Skupština HNŽ je na IV. izvanrednoj sjednici usvojila nacrt dopuna prostornog plana županije.

Stručna podloga za izradu dopune prostornog plana HNKŽ je "Studija o pogodnosti prostora u HNŽ za gradnju sunčanih fotonaponskih elektrana", koju je izradio Ecoplan d.o.o. iz Mostara. Ova studija je uglavnom tretirala nekoliko potpuno novih lokacija, što je izazvalo negodovanje vijećnika iz nekoliko JLS jer u dopunu nisu uvrštene lokacije iz njihovih općina.

Predsjednica Vlade HNŽ Marija Buhač je kazala da će se nakon usvajanja nacrta dopune prostornog plana HNŽ otvoriti proces nadogradnje ovog dokumenta.

Vijećnik Damir Džeba je u ime kluba HDZ-a i kluba Hrvata predložio da se donese zaključak koji je i usvojen na pomenutoj sjednici:
1. Zadužuje se nositelj izrade nacrta dopune PP HNŽ da u razdoblju od 30 dana od dana usvajanja odluke o nacrtu prostornog plana HNŽ organizira javnu raspravu.
2. Zadužuje se nositelj izrade dopuna prostornog plana HNŽ da održi sastanke sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave, odnosno s općinama i gradovima u HNŽ, te uvaži i uvrsti važeće prostorne planove općina i gradova tijekom izrade prijedloga dopune prostornog plana HNŽ-a.
3. Zadužuje se nositelj izrade prostornog plana da pri izradi prijedloga prostornog plana u cijelosti primijeni zakon o prostornom planiranju na razini Federacije BiH i uredbu o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.
4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenim novinama HNŽ-a.

Ministar Građenja i Prostornog  uređenja HNK Bekir Isaković je također ponovio da će svaka JLS, u samo jednoj javnoj raspravi koja će se održati u Skupštini HNK, moći predložiti lokacije iz svojih Prostornih planova. Uz ovo ministar je još dodao činjenicu  da se  u Prostornom planu županije fotonaponske elektrane ne tretiraju nikako, vidimo kakvo je stanje na terenu i ovo je početni koraka ka jednoj pravnoj normalizaciji i da dođemo do jednog adekvatnog rješenja. 

Na osnovu onoga što su kazali predsjednica Vlade Marija Buhač zatim ministar Bekir Isaković i usvojenog zaključka koji će biti objavljen u službenim novinama HNŽ-a, prostorni planovi svih JLS u županiji će biti uvršteni u prijedlog dopuna prostornog plana iako ti planovi nikada nisu dobili odobrenje nadležnog ministarstva HNŽ. 

NGG "Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana Grada Mostara" smatra da se morala poštivati Uredba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o jedinstvenoj metodologiji izrade prostornih planova i poštivati hijerarhija usklađivanja prostornih planova. 

Prostorni planovi JLS se moraju usklađivati sa planovima višeg reda. To znači da: 

Prostorna osnova, odnosno prostorni plan Federacije BiH predstavlja nadređeni dokument i definira opće smjernice za razvoj cijele Federacije.
Županijski prostorni planovi moraju biti usklađeni s Prostornom osnovom Federacije BiH i ne mogu sadržavati elemente koji joj nisu u skladu.
Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave (JLS) u skladu s jedinstvenom metodologijom moraju biti usklađeni sa županijskim planovima i ne mogu sadržavati elemente koji se ne nalaze u tim planovima. 

Dopune prostornog plana HNŽ nakon što se objave u u službenom listu ne mogu dobiti suglasnost nadležnog federalnog ministarstva jer PP Federacije BiH ne sadrži obnovljive izvore energije sunca i vjetra. 

Hoće li sada i Vlada Federacije na isti način morati vršiti dopune svog prostornog plana kako bi se obrnutim redom napokon priznali prostorni planovi jedinica lokalne samouprave HNŽ, odnosno kriminalne želje tajkuna i njihovih političkih mentora?

Ovdje je očito da krupni kapital određuje hijerarhiju donošenja prostornih planova suprotno Uredbi Vlade Federacije.

Sve ove nezakonitosti će na kraju prouzročiti nepopravljive štete, uzurpirati životni prostor s ogromnom, trajnom i nesagledivom devastacijom šuma, privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta, koje je zakonom namijenjeno jedino za poljoprivrednu proizvodnju. U ovom kriminalu sudjeluje stotine tajkuna i političara po gradovima i općinama Hercegovine uz pomoć pojedinaca u institucijama HNŽ i Federacije BiH. 

Megalomaniji tajkuna i njihovih političkih mentora nema kraja. Kršenje svih zakonskih normi i propisa uzrokuju nevolje i probleme, direktno ugrožavajući živote i egzistenciju tisuće građana Mostara danas, a sutra i čitave županije. Ovo je samo početak!

Ovo je kompleksna situacija s pravnim i političkim implikacijama. 

Ako se nastavi sa postojećim pristupom, tj. uključivanjem nezakonitih JLS planova u županijski plan bez usklađenosti s federalnim planom, postoji velika vjerojatnoća da će zainteresirane strane pokrenuti pravne sporove.Ovo bi moglo rezultirati, zaustavljanju svih procesa, dodatnim troškovima i neizvjesnosti za sve sudionike u procesu.

U slučajevima nezakonitih akata ili neprovođenja zakona, sudovi i javno tužiteljstvo imaju ulogu da štite javni interes i da osiguraju primjenu zakona. 
Nekontrolirana izgradnja na lokacijama predviđenim  planovima JLS može dovesti do ekološke štete, zagađenja i ugrožavanja zdravlja građana", ističu.

Građani zahtijevaju od nadležnih institucija da zaustave proces usvajanja nacrta dopuna prostornog plana HNŽ sve dok se ne uskladi sa svim zakonskim propisima i ne provede transparentna javna rasprava o cjelokupnom dokumentu, prvenstveno uključujući planove JLS. Građani moraju imati pravo na uvid u sve dokumente i mogućnost da sudjeluju u procesu izrade prostornog plana koji će direktno uticati na njihove živote i životnu sredinu.