FOTO  Financijska policija češlja poslovanje Eroneta

Evo što je zatražila Financijska policija od HT Eroneta.

Predmet: Zahtjev za dokumentacijom
Županijsko tužiteljstvo HNŽ jc zahtjevom br. Kta. 475/09 i Kta. 470/09 od 21.12.2010.godine od Financijske policijce FBiH-Odsjek Mostar zatražilo prikupljanje dokaza i saznanja u vezi eventualnih prijevara i zlouporaba ovlasti u JP HT d.d. Mostar, koje se navode u dopisima članova NO JP HT d.d. Mostar i Unije neovisnih uposlenika JP HTd.d. Mostar.

Temeljem članka 7., 9. i 10. stavak 2. Zakona o Financijskoj policiji FBiH ("SI.novine FBiH" br. 2/95), potrebno jc da nam žurno stavite na raspolaganje originale ili ovjerene preslike slijedeće dokumentacije :

Sudska registracija JP HT Mostar (sve promjene od spajanja Eroneta sa JP HT), -Bruto bilance poduzeća za period 2007.-2010.godina.

-Kontni plan poduzeća.
-Izvješća o reviziji financijskih izvjcšća od strane Agencije za reviziju institucija FBiH za period 2007.-20lO.godina.
-Financijski planovi poduzeća za period 2007.-2010.godine te odluke o njihovom usvajanju,
-Rebalansi financijskih planova poduzeća za period 2007.-2010.godine, ukoliko su pravljeni, te odluke o njihovom usvajanju.
- Planovi javnih nabavki poduzeća za period 2007.-20lO.godine te odluke o njihovom usvajanju,
-Izvješća o poslovanju poduzeća za period 2007.-20lO.godine te odluke o njihovom usvajanju,
-Knjigovodstvene kartice konta na kojem su knjižene isplate za menadžerske ugovore, otpremnine, regrese . reprezentaciju . putne troškove i dr. troškove mcnadžmcnta poduzeća u periodu 2007.-2010. godina (analitički za svakog člana Uprave )

-Kojim aktom je regulirano koliko potpisnika ispred uprave (jedan ili dva) mora biti na menadžerskom ugovoru.
Radne dozvole za sklapanje ugovora o radu sa strancima , sa kojima su zaključeni menadžerski ugovori.-Ugovori "Eroneta" sa "Digiiel"d.o o. Zagreb i "SV-RSA'do.o. Sarajevo , -Pregled javnih nabavki u 2008. i 2009.godini za koje je dobavljač odabran putem pregovaračkog postupka bez obavijesti u "SI. glasniku BiH" te ugovori, računi i dr. fokumentacija kao i Izvješća dostavljena Agenciji za javne nabavke (pregled treba da sadrži vrstu nabavke, vrijednost nabavke . naziv odabranog ponuđača, br. i datum ugovora , br. i datum rač., uvjete plaćanja ).

-Dokumentacija o osiguranju imovine i djelatnika u 2008.godini (ugovori, računi, knjig. kartice i dr.),

-Knjigovodstvene kartice na kojima je evidentirana obveza za uplatu školarine i uplate iste te račune za: Zelić Franu, Markić Božu, Radišić Radoslava, Mustapić Nikicu, Raič Željka, Ostojić Željka, Buljan Vjekoslava, Petrović Željka, Živković Pavu, Kabaklić Asmira, Viljušić Josipa i Radoš Miroslava.

-Zapisnici sa sjednica Uprave poduzeća /a period 2007.-2010.godina . radi utvrđivanja da li su na istim bili prisutni članovi NO.

-Dokazi o uručivanju poziva članovima NO na sjednice Uprave poduzeća za period 2007.-2010.godina .

Također nam je potrebno pismeno obrazloženje zbog čega je na menadžerskim ugovorima datum zaključivanja ugovora po 6 i više mjeseci nakon donošenja odluke NO, pa u ugovoru datum primjene ugovora se navodi retroaktivno (npr. Renata Kuzman, Branimir Zovko i dr.)

Uprkos ovim saznanjima platformaši su gospodina Stipu Prlića instalirali za direktora HT Mostar.  Detalje pogledajte na fotografijama.