Evo kako se dijeli novac po općinama i županijama

Evo kako se dijeli novac po općinama i županijama
su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uputa o određivanju udjela županija, jedinica lokalne samouprave i nadležnih županijski tijela za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda koja je temporalnog karaktera i donosi se za svaku godinu prema formuli propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na području Federacije BiH.

Na temelju članka 12a. Zakona, izračunavaju se koeficijenti za raspodjelu prihoda od neizravnih poreza za svaku županiju i općinu pojedinačno i objavljuju u Uputi o određivanju udjela županije, jedinica lokalne samouprave i nadležnih županijskih tijela za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za svaku godinu.

Prilikom izrade formula koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 20. Zakona, koji se na temelju zahtjeva Federalnog ministarstva financija dostavljaju svake godine.

Podaci o broju stanovnika korišteni za izračun koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2016. godinu su preuzeti službeni preliminarni rezultati provedenog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine, potvrđeni u Informaciji Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja je dostavljena Federalnom ministarstvu financija.

Prema članku 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine raspodjela prihoda od neizravnih poreza vrši se u sljedećim omjerima:

Proračun Federacije 36,2%,

proračuni županija 51,23%,

proračuni jedinica lokalne samouprave 8,42%

Upravitelji cesta 3,9%

Grad Sarajevo 0,25%.

Člankom 9. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel županija u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

57% na temelju broja stanovnika županije

6% na temelju površine županije

24% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i

13% na temelju broja učenika u srednjem obrazovanju.

Ova formula sadrži koeficijent 2 za posebne rashodovne potrebe Županije Sarajevo, 1,8 za Bosansko-podrinjsku županiju Goražde i 1,1 za Hercegbosansku županiju.

Člankom 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

68% na temelju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave

5% na temelju površine jedinica lokalne samouprave

20% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i

7% na temelju razine razvijenosti općina definiranog kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe:

jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000 (taj koeficijent iznosi 1,2);

jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola (taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na učenike osnovnih škola).

U nastavku je dan usporedni pregled koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza između županija i općina u Federaciji BiH za 2015. i 2016. godinu:

 

Akta.ba