Elektroprijenos BiH: Članovi Upravnog odbora primaju po 2500 maraka za nerad

Elektroprijenos BiH: Članovi Upravnog odbora primaju po 2500 maraka za nerad
Da­nas je sje­dni­ca Upra­vnog odbo­ra fir­me, a pred­sje­dni­ci sin­di­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja Elek­tro­pre­no­sa BiH ima­ju sas­ta­nak u OHR-u. Mar­ko Ro­zić, pred­sje­dnik Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Elek­tro­prije­no­sa Mos­tar, za "San" ka­že da stra­hu­ju da Upra­vni odbor mo­že "ne­pra­vil­no pos­tu­pi­ti" i da oni ne­će mo­ći na vri­je­me re­agira­ti i upo­zna­ti OHR, ko­ji bi tre­bao su­ge­ri­ra­ti "nor­mal­no rje­še­nje".

- Mi od Upra­vnog odbo­ra i Upra­ve ne oče­ku­je­mo ni­šta nor­mal­no. Upra­vni odbor se još ni­je­dnom ni­je sas­tao u pu­nom sas­ta­vu, a pri­ma­ju pla­će 2.500 ma­ra­ka - ka­že Ro­zić. On po­jaš­nja­va da su još po­čet­kom ožujka pi­sme­no iz­vjes­ti­li OHR, en­ti­tet­ske pre­mi­je­re, elek­tro­pri­vre­de, DERK i re­sor­na mi­nis­tar­stva o ra­zlo­zi­ma za na­go­mi­la­ne pro­ble­me. U tom pi­smu na­pi­sa­li su da Upra­va ne­ma pla­na po­slo­va­nja, ne do­zvo­lja­va ula­zak drža­vnoj re­vi­zi­ji u kom­pa­ni­ju, te da ni­je po­dno­si­la zah­tje­ve DERK-u za po­ve­ća­nje ta­ri­fnog pos­tup­ka. On upo­zo­ra­va da je Elek­tro­prije­nos u ko­lap­su i da čes­to is­ka­ču tra­fos­ta­ni­ce.

- Odla­zi­mo na otpad i od sta­rih di­je­lo­va im­pro­vi­zi­ra­mo di­je­lo­ve za ko­je ni­smo ovla­šte­ni, ali mi to mo­ra­mo ra­di­ti jer ako ne po­pra­vi­mo ne­ma stru­je - za­klju­ču­je Ro­zić.