Dok 'flomasterom' mijenjaju trasu Koridora Vc u Bijelom Polju zbog jedne kuće, ucrtali je kroz Šuškovo Naselje s 200 kuća!

...kod Počitelja, Blagaja i u Bijelom Polju kod Mostara (moglo bi se reći - skoro pa zbog jedne kuće), prethodno usvojenu na osnovi cijelog niza studija i potrebnih dokumenata, u općini Čapljina trasa Jadranskojonske autoceste ucrtana je, opet bez utemeljenja na bilo kakvim dokumentima, kroz Šuškovo Naselje u kojem je čak 200 kuća!

Piše: Ivana Brkić-Ćubela, Dnevnik.ba

Podsjetimo, Parlament FBiH prema Zakonu o planiranju i korištenju zemljišta, na razini FBiH, na prijedlog Vlade FBiH je, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 27. svibnja 2008., a potom i na sjednici Doma naroda 17. lipnja, donio je Odluku o utvrđivanje područja "Autocesta na Koridoru Vc" područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH, a za koje je potrebno uraditi Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH. Donesena je i Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja od posebnog interesa za FBiH "Autocesta na Koridoru Vc".

Mnoštvo studija

Podloga za izradu ovog Prostornog plana, tj za njegov obuhvat i trasu koridora su bili: idejni projekt autoputa, njegova fisibility studija, tehnička studija, prometna studija, studija prostorna podloga za prostorni plan, studija zaštite okoliša, multikriterijalna ...

Međutim, tijekom izrade Prostorne osnove prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autoceste na koridoru Vc" u postupku javnih konzultacija došli su zahtjevi za izmjenom trase na više lokacija, a koje je Ministarstvo prostornog uređenja kao nositelj pripreme, podržalo i dalo nalog nositelju izrade da ih ugradi. Na osnovu ovih naloga, nositelj izrade je izmještene trase ugradio kao alternativna rješenja unutar Osnovne koncepcije kao dijela Prostorne osnove.

Tzv. Vlada Federacije na sjednici 24. travnja lani usvojila Prostornu osnovu, osim na lokaciji Blagaj (Mostar) i Počitelj (Čapljina), da bi se u idućih šest mjeseci nakon dodatnih istraživanja pronašlo novo rješenje.

Prednacrt plana, sada s novom trasom od Zvirovića do čvorišta Mostar sjever, urađen je i usvojen na sjednici nelegalne Vlade FBiH od 15. rujna lani, da bi ista ta Vlada 4. listopada 2011. usvojila amandman kojim je trasa izmještena u zoni Bijelog Polja.

Ovako urađeni materijal - Prednacrt poslan je na Parlament gdje je usvojen u formi Nacrta, krajem listopada lani godine, a potom i u Domu naroda.

No, naglasimo, kako se na javnoj raspravi o Nacrtu navedenog prostorno-planskog dokumenta, održanoj u Mostaru 8. listopada 2011. godine, te tri dana kasnije u Sarajevu, saznalo za nova rješenja u bjelopoljskoj kotlini koja su, kako je istaknuo jedan od govornika pokazujući dva akta sa skupinom ljudi iz Bijelog Polja (kao predstavnici lokalne zajednice) 'rezultat sporazuma Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Vlade Federacije'.

Nositelj pripreme Federalno ministarstva prostornog uređenja na javnim raspravama ističe da su izmijenjene trase kod Počitelja i Blagaja rezultat Multikriterijalne analize koju je izradio Ipsa institut Sarajevo.

- Nove trase se iscrtavaju bez stručnih analiza, izrade idejnog projekta, studije utjecaja na okoliš... Nove trase se ne mogu uspoređivati s trasama iz idejnog projekta jer nisu iscrtane na isti način i po istim kriterijima, te se ne mogu ni uspoređivati jedna s drugom. Iz multikriterijalne analize vidljivo je "friziranje" rezultata i lažiranje podataka. Postavlja se pitanje kako se tako lako dolazi do nove "flomaster" trase, zašto je do sada uložen toliki novac u razna istraživanja i projektnu dokumentaciju. Koje je opravdanje za ovakvo ponašanje? - govori za Dnevnik.ba načelnik općine Čapljina dr. Smiljan Vidić.

Načelnik Vidić ističe i kako smo posljednjih dana svjedoci daljnjeg nezakonitog rada Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Vlade Federacije BiH koji nastavljaju 'svoju igru' oko Koridora Vc.

- Još je jedna konfliktna točka na prostoru općine Čapljina. Naime, riječ je o položaju Jadransko-jonske autoceste i čvorištu Počitelj. U tekstualnom dijelu Nacrta Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH "Autocesta na Koridoru Vc" navedeno je već da položaj čvorišta Počitelj, odnosno veza s Jadransko-jonskom autocestom nije definirano, a u grafičkom dijelu plana Jadransko-jonska autocesta je iscrtana.

Vidljivo je da je ova cesta proizvoljno ucrtana bez analiza, bez izvršenog uvida na licu mjesta. Da je to učinjeno, vidjeli bi da ista prelazi preko naselja u kojem je za sada useljeno oko 200 kuća. Ponovno se donosi rješenje neprihvatljivo za općinu Čapljinu. Zahtijevamo da se ovom pokloni ista pozornost, da se urade iste analize koje su rađene za Počitelj, Blagaj i Bjelopoljsku kotlinu, te da se na istovjetan način, kao i za navedene dionice, nađe rješenje. Izgradnja autoceste koja ruši 200 stambenih objekata je neopravdana i nedopustiva.

Oštro se protivimo takvom rješenju. Na lokalitetu od magistralne ceste M-6 i navedenog naselja Općinsko vijeće Čapljina izvršilo je dodjelu parcela u cilju izgradnje proizvodnih objekata, što će doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva, povećanju zaposlenosti i boljem standardu - naglasio je čapljinski načelnik dr. Vidić, pozvavši i ovim putem mjerodavne da posjete općinu Čapljina, da se zajedno iziđe na teren kako bi se uvjerili u postojanje stambenih objekata, te da se zajedno nađe rješenje, a sve u cilju brže i kvalitetnije izrade Prostornog plana, čime bi se i ubrzala izgradnja ovog najvažnijeg projekta za Bosnu i Hercegovinu.

Širina 'odjednom' 2000 m

- Moramo naglasiti i kako je Parlament FBiH usvojio Odluku o utvrđivanju područja "Autocesta na Koridoru Vc" područjem od posebnih obilježja od značaja za FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 56/2008) s prostornim obuhvatom od 500 m. Vlada Federacije BiH na 28. sjednici usvaja Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH "Autocesta na koridoru Vc" za razdoblje od 2008. do 2028. godine. U
Odluci o provođenju Prostornog plana navedeno da je prostorni obuhvat koridora 2000 m umjesto 500 m, čime se krši Odluka Parlamenta - objašnjava za Dnevnik.ba pomoćnica čapljinskoga načelnika Irena Bakalar-Bulum iz Službe prostornog uređenja i graditeljstva.

U Općini Čapljina napominju kako se dosad nikada nije razgovaralo, niti predlagalo da koridor bude širine 2000 m. Znači, o širini od 2000 m nije nikada održana javna rasprava, što je zakonska obveza pri donošenju planske dokumentacije.

- Javnost o ovome nije upoznata. Ovaj prostorni plan nije rezultat struke, već je riječ o trenutnoj volji političkih moćnika. Ovakvim planom se zaustavlja razvoj gospodarstva u većini općina, stambena naselja ulaze u obuhvat Koridora, a najveći problem je u tome što općine ne mogu planirati svoj razvoj u tako velikom prostornom obuhvatu, jer je isti od značaja za Federaciju, pa je planiranje prostora u nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Želimo gospodariti našim prostorima i planirati razvoj po mjeri ljudi koji na istim žive, ne želimo da nam drugi nameće rješenje koje misli da je za nas najbolje. Ustav nam daje za pravo da određujemo namjenu prostora u našim općinama, drugi umjesto nas neće odlučivati - ogorčeni su u Općini Čapljina.