FOTO  Omladinska reprezentacija Crne Gore uspješno otvorila kvalifikacije

Crna Gora - Poljska

CRNA GORA - POLJSKA 2:1 (0:0)

Pred 400 gledatelja reprezentacija Crne Gore do 19 godina hrabrom i borbenom igrom napravila je iznenađenje savladavši reprezentaciju Poljske sa 2:1.

Crna Gora je bila puno bolji protivnik cijelu utakmicu i uz dva gola propustila je još nekoliko velikih prilika.

- Od­i­gra­li smo za­i­sta do­bro, da­li dva go­la, ima­li preč­ku i ne­ko­li­ko do­brih pri­li­ka i ostao je je žal za tom uvjerljivijom po­bje­dom. Ali, naj­bit­ni­je je da smo po­bije­di­li i sa tri bo­da za­po­če­li ovaj tur­nir. Sa­da će u na­stav­ku tur­ni­ra bi­ti mno­go lak­še, ali je naj­va­žni­je da eki­pu ko­li­ko-to­li­ko od­mo­ri­mo od ovog su­sre­ta i spre­mi­mo se za su­tra­šnji meč sa Bo­snom i Her­ce­go­vi­nom. U sva­kom slu­ča­ju, ostva­ri­li smo ve­li­ku po­bje­du - re­kao je Alek­san­dar Mi­lje­no­vić, se­lek­tor cr­no­gor­ske re­pre­zen­ta­ci­je.

HERCEGOVINA.info