FOTO/VIDEO   Svira na guslama, diplama, lijerici, a voli i zagangati i zaigrati hercegovačka kola

gus­lar, jure miloš, Grude

Jedan od njih je i 18-godišnji gus­lar iz Gruda Jure Miloš koji je pobio miš­lje­nja mno­gih kako danas mladi uži­vaju samo u suvre­me­noj glazbi kao što je rock, dance, a u novije vri­jeme i turbo folk. Ovaj mladi grud­ski vir­tuoz, osim na gus­lama, svira i na diplama, svi­ra­lima, čak i na lije­rici, a nije mu strana ni ganga ni stara her­ce­go­vačka kola. Zbog svo­jih spo­sob­nosti, kako vokal­nih, tako i ins­tru­men­tal­nih, poz­nat je ne samo u Her­ce­go­vini nego i u ino­zem­s­tvu gdje često otpu­tuje odgus­lati nešto hrvat­skim ise­lje­ni­cima iz ovog kraja.
Svira, pjeva, igra...O svo­jim poče­cima svi­ra­nja na ovim gotovo izu­mr­lim ins­tru­men­tima, Jure kaže da ga je zain­te­re­si­ralo još od malih nogu pogla­vice na gus­lama, kada je i zapo­čeo sa svi­ra­njem bez da ga je netko uopće podu­ča­vao ovoj, za mnoge, zaista kom­pli­ci­ra­noj svirci. "Od malena sam slu­šao i zavo­lio naj­prije gangu, koja mi je odmah ušla u uho, a kada sam je naučio pje­vati, pre­šao sam na svi­ra­nje. Diple su prvi ins­tru­ment koji mi se našao pri ruci i koji sam naučio. Nakon toga sam učio svi­rati gusle, potom usnu har­mo­niku, diple...", zapo­čeo je nabra­jati Jure sve ono što voli svi­rati i na što potroši naj­više svog slo­bod­nog vre­mena nakon što dođe iz Eko­nom­ske škole gdje pohađa treći raz­red. Kako ne bi sve ostalo samo na svi­ra­nju i pje­va­nju, Jure je htio naučiti i zaigrati, pa danas nema tog kola iz zapadne Her­ce­go­vine kojeg Jure ne zna.
Kao istak­nuti član Udruge "Hrvat­ski gus­lar" i HKUD-a "Sveta Kata", Jure Miloš, mladi grud­ski vir­tuoz, osim na gus­lama i u svom svi­ra­nju i pje­va­nju nema poseb­nog uzora.
"Poku­ša­vam stvo­riti melos po kojem ću biti pre­poz­nat­ljiv, da nikoga ne kopi­ram", kaže Jure, koji je i autor neko­liko pje­sma.
"Ins­pi­ra­ciju nala­zim u temama koje su zanim­ljive same po sebi kao što je prošli Domo­vin­ski rat u kojem ima toliko doga­đaja da se ne bi mogli opje­vati ni u 10 dana stal­nog gus­la­nja. Volim gus­lati o juna­cima koji su se borili za hrvat­ski narod i za koje mis­lim da bi se tre­bali saču­vati u našem sje­ća­nju", govori nam Jure kojem je jedna od naj­dra­žih pje­sama "Smrt Stje­pana Radića".
No da uvi­jek na gus­lama ne budu svi­rani samo doga­đaji vezani uz tra­ge­dije i ratove, Jure je na svom prvom CD-u, koji se tek našao u pro­daji, opje­vao jednu Maru, po kojoj je i nazvan CD "Uda­vača Mara".
Čuvar je i lju­bi­telj sta­rina

Nije samo lju­bav prema sta­roj glazbi nešto po čemu se izdvaja ovaj zaista neo­bični mla­dić. Kao pravi lju­bi­telj vri­jed­nih sta­rina koje su se nekada koris­tile u sva­kod­nev­nom životu, Jure u obi­telj­skoj kući ima pravi mali muzej u kojem punih sedam godina skup­lja sve one stvari koje su se u koris­tile prije 150 godina.
"Obnav­ljam ih i bojim kako ne bi pro­pale i bile uni­štene. S obzi­rom da osim škole imam i dosta nas­tupa, nisam sve izlo­žio, jer se nisam do kraja mogao tome posve­titi", kaže Jure. Tako u nje­go­voj maloj etno zbirci možemo, između osta­log, naći pred­mete koji su se koris­tili umjesto suvre­me­nog pri­bora za jelo. Tu su i neiz­bježna stara glaz­bala, pa se Jure može pohva­liti da u svom posjedu ima četvore gusle, dvoje diple i tri lije­rice. Svjes­tan da ovoj vrsti glazbe pri­jeti zabo­rav, njih Jure često zna dati mla­dim mom­cima koji su poka­zali bar malo zani­ma­nja za to.
"Sve što mogu uči­niti jest sam nas­to­jati oču­vati našu izvornu hrvat­sku glazbu", kazao nam je Jure u čije namjere, pored ovo­li­kog zala­ga­nja, uopće ne sumnjamo.

cro-express.com