Podnesena kaznena prijava protiv Zvonke Jurišića, bivšeg premijera ZHŽ

Predmet: Kaznena prijava

1. Zvonko Jurišić, Posušje, bivši predsjednik Vlade ZHŽ-a
2. Jerko Ivanković-Lijanović, NSRzB, Široki Brijeg
3. Mladen Ivanković-Lijanović, NSRzB, Široki Brijeg
4. Sve odgovorne osobe, bivši ministri Vlade ZHŽ-a u razdoblju 2006.-2010. a prema procjeni nadležnih istražnih tijela

A zbog kako je navedeno: zloporabe službenog položaja i ovlasti, kršenja niza županijskih i federalnih zakona, korupcije, primanja i davanja mita, operacija „pranja novca" iz budžeta ZHŽ-a, nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava, sklapanja nezakonitih i štetnih poslova i ugovora, neplaćanje doprinosa, a nakon čega je budžet Županije Zapadno-hercegovačke oštećen u visini od oko 50 milijuna KM, a na temelju Federalnog revizorskog ureda u razdoblju od 2007. do 2010. godine, prema iskazima svjedoka kao i drugim materijalnim dokazima (a sve u privitku).

Sredstva transfera za potpore u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva isplaćena su u iznosu od 7.183.411 KM od čega se 4.045.152 KM odnosi na poticaje ostvarene u 2008. godini. Nije izvršena dosljedna primjena Zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj Naputka za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji i Programa utroška sredstava, kao i da su sredstva u cijelosti utrošena za predviđene namjene (točka 4.5.3 Federalnog Revizorskog Izvješća). Preciznije, uopće nema podataka gdje su navedeni iznosi otišli i u što su utrošeni.

Sredstva subvencioniranja kamata za kredite u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji doznačivana su na račun banke Hypo Alpe Adria Bank. Korisnik poticaja subvencioniranja kamata je tvrtka „Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg, a prezentirani su i ugovori o kreditu sa Bankom koje je zaključilo i drugo poduzeće „MI Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg (koji nije ni podnio zahtjev za navedeni poticaj), tako da se ne može potvrditi koji iznosi kredita se odnose na potpore za subvencioniranje kamata za kredite koje je ostvario „Lijanovići" d.o.o Široki Brijeg iako je riječ o višemilijunskim iznosima koje su nasumično prebacivane privatnim tvrtkama, odnosno Hypo banci direktno.

Na ime subvencioniranja kamata po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za 2008. godinu i 2009. godinu, utrošeno je ukupno 2.870.112 KM. Izvršen je uvid u određeni broj odluka ministra o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamata, pri čemu je utvrđeno da je 02.04.2009. godine donesena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava u iznosu od 1.200.000 KM (prema Naputku za 2008. godinu) i dana 09.07.2009. godine Odluka o izdvajanja sredstava 720.000 KM (prema Naputku za 2009. godinu) na račun Hypo Group Alpe Adria banke u svrhu subvencioniranja kamata na kredite u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, koje je navedena banka potpisala sa društvom „Lijanovići" d.o.o Široki Brijeg, a koja je iste utrošila u druge poslove.

Uz zahtjev „Lijanovići" d.o.o Široki Brijeg dostavljena je specifikacija kamatnih listova po kreditima ovjerena od strane banke kao i ugovori o kreditu. Iz prezentirane dokumentacije se može potvrditi kako subvencioniranje kamata nije izvršeno sukladno Naputku za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2008. godinu i Naputku za 2009. godinu, kojima je propisano da pravo na ostvarenje potpore za subvencioniranje kamata na kredite u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji imaju korisnici čiji je kredit namijenjen za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju.

Naime, utvrđeno je da je dio dostavljenih ugovora o kreditu zaključen između poduzeća „MI Lijanovići d.o.o Široki Brijeg i Hypo Group Alpe Adria banke, kao i da je riječ o dugoročnim i kratkoročnim kreditima koje je korisnik kredita preuzeo za održavanje vlastite tekuće likvidnosti i ulaganja u obrtna sredstva i za koje se ne može potvrditi da su namjenski utrošena za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju. Također ne može se potvrditi da su navedenim subvencioniranjem kamata očuvana postojeća i otvorena nova radna mjesta, što je osnovna namjena ove vrste poticaja predviđena Zakonom o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Inače, u vezu s poslovanjem Lijanovića se dovodi i vode kao njihove ukupno 17 tvrtki sličnih naziva i vrste poslovanja, od kojih se neke ugase, pa ponovno otvore pod drugim nazivima dok u starim tvrtkama ostaju državi neplaćeni računi i porez te se ovakav oblik poslovanja može smatrati fiktivnim.

Na poziciji nabava studija izvodljivosti i projektne dokumentacije kod Ministarstva prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša iskazano je 88.013 KM a odnosi se na evidentiranje prve privremene situacije ispostavljene 26.11.2008. godine od Urbane Tehnike d.o.o. Zagreb temeljem zaključenog ugovora 10.11.2008. godine za izradu Prostornog plana Županije i Prostornih planova općina: Široki Brijeg, Ljubuški, Grude i Posušje. Navedeni ugovor je zaključen između Ministarstva i Konzorcija u sastavu Urbane tehnike d.o.o. Zagreb, IGH Mostar, Građevinski fakultet Mostar i UTBH Čitluk u vrijednosti od 538.200 KM, sa rokom izvođenja radova od 20+4 mjeseca počevši od dana izrade Programa i plana aktivnosti na izradi projekta. Navedeni Program i plan aktivnosti nije nikad ni prezentiran do danas iako je sukladno članku 3. Ugovora izvoditelj bio u obavezi da predloži isti. Iz naprijed navedenog može se zaključiti da navedeni izdatak nije evidentiran u periodu u kojem je nastala obveza za plaćanje, sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH.

Bez stvarne provjere stanja Županijske ceste Mostar-Grude i akcionog plana, bez valjane Odluke Vlade i Skupštine ZHŽ-a, bez Tendera za izvođače građevinskih radova, Vlada je krenula od 2007. u sanaciju potpuno funkcionalnog županijskog pravca Mostar-Grude i njegovog ponovnog kompletnog asfaltiranja te sitnijih popravaka kolnika, iako zbog kardinalnih dugova od ranije i novonastalog deficita u budžetu, Vlada nije bila u mogućnosti financirati iste radove. U tu svrhu planirano je ukupno 9,1 milijuna maraka koje idu izvođačima koji nisu dostavili najbolju ponudu na tenderu jer nije ni bio raspisan i koji nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava. Prema procjeni eksperta građevinske struke, stvarna i realna vrijednost istih radova se procjenjuje na oko 4,5 milijuna maraka.

Izdaci samo u 2009. za tekuće održavanje (2.623.468 KM) najvećim dijelom iskazani su na poziciji Uprave za ceste u iznosu od 2.023.459 KM. Na osnovu prezentirane dokumentacije konstatirano je da se dio ovih izdataka (991.270 KM) odnosi na obveze nastale u 2008. godini, koje su u 2008. godini evidentirane na poziciji vremenskih razgraničenja. Na poziciji tekućeg održavanja evidentirani su i već izvedeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji cesta, a isti su trebali biti evidentirani na kapitalnim izdacima, sukladno Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH. Na razini Županije nije uspostavljena evidencija (katastar) cesta za koje je Županija nadležna kako je propisano Zakonom o cestama FBiH. Dio izdataka nastalih temeljem ispostavljenih situacija po osnovu redovnog i izvanrednog održavanja cesta za 2009. godinu u iznosu od 270.743 KM nije evidentiran na poziciji rashoda, odnosno u momentu kada je nastala obveza za plaćanje, što nije sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH.

Tijekom samo 2009. godine iz sredstava tekuće pričuve, na ime potpore projektima i nabavke poljoprivredne mehanizacije, izvršena je isplata 50.000 KM Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i 40.000 KM DV „Valpovka" d.o.o. za trgovinu i usluge Grude, u svrhu potpore Investicijskog projekta za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja. Za navedene isplate ne može se potvrditi da su žurni i nepredviđeni izdaci i poticaji koji su se pojavili tijekom godine. Isplata Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u suprotnosti sa člankom 6. Zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Županiji Zapadno-hercegovačkoj, kojim je propisano da pravo na novčanu potporu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište ili sjedište na teritoriji Županije.

Iz sredstava poticaja poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, na temelju Odluke Vlade od 17.03.2009. godine izvršena je isplata 100.000 KM Udruzi za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja Široki Brijeg za Projekt izgradnje edukacijskog centra i rezervata za zaštitu autohtonih pasmina domaćih životinja. Isplata sredstava za navedene namjene uopće nije predviđena Programom utroška sredstava kao ni Naputkom za ostvarivanje novčanih potpora te također nije dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku istih.

Za tekuće prijenose za ostale zajedničke institucije iskazane u iznosu od 1.152.905 KM nisu prezentirani kriteriji na osnovu kojih je utvrđeno što se podrazumijeva pod zajedničkim institucijama i koje su to zajedničke institucije, zatim nisu prezentirani kriteriji kao niti drugi akti na osnovu kojih su realizirani prijenosi, a koji su trebali biti utvrđeni sukladno članku 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2009. godinu. Utvrđeno je da su na ovoj poziciji evidentirane isplate Nogometnom klubu Posušje (43.300 KM) i Nogometnom klubu Široki Brijeg (88.922 KM) prema zaključcima Vlade Županije o odobravanju financijske pomoći u kojima nije utvrđena namjena korištenja sredstava i obaveza izvješćivanje korisnika o utrošku istih. Dodatnom provjerom je utvrđeno kako je ovakvih transfera bilo u više navrata i kako Nogometni klub Posušje uopće nije aktivan osim po Rješenju o registraciji te je nepoznato tko je krajnji korisnik sredstava.

Na poziciji izdataka za prijevoz i gorivo utrošeno je 420.339 KM samo za 2009. Odlukom Vlade Županije o korištenju službenih vozila (iz 2007. godine) određeni su uvjeti i način korištenja službenih vozila, ali istom nije propisana kontrola korištenja vozila i utroška goriva od strane ovlaštenih osoba niti su proračunski korisnici donijeli interne akte za navedeno. Nisu utvrđeni Normativi utroška goriva po vozilu osim MUP-a i Uprave za inspekcijske poslove, kod kojih se vrši kontrola utroška goriva. Pojedini korisnici ne izdaju putne naloge za korištenje vozila, niti sačinjavaju mjesečna izvješća o utrošku goriva, tako da se ne može potvrditi da je uspostavljena kontrola korištenja vozila i utroška goriva te budžetskih sredstava u ovu svrhu.

Obveze za obračunate doprinose na isplaćene plaće u 2009. godini u iznosu od 6.183.894 KM nisu plaćene u roku kako je regulirano Zakonom o doprinosima, a u međuvremenu su se ove obveze povećale i dobile kamate.

Na poziciji izdataka reprezentacije najveći dio izdataka evidentiran je kod Ministarstva unutarnjih poslova (35.517 KM), Vlade Županije (30.755 KM), Ministarstva prosvjete (34.610 KM) i Ministarstva financija (23.378 KM). UKUPNO: 124.260 KM. Na razini Županije kao, ni od strane proračunskih korisnika nisu donesene pisane procedure kojim bi se definirao način utroška sredstava reprezentacije kao i visina istih. Navedeni izdaci uglavnom se odnose na evidentiranje ugostiteljskih usluga po ispostavljenim računima, koji većinom ne sadrže specifikaciju izvršenih usluga (Vlada, MUP i Ministarstvo prosvjete), niti je na istim sačinjena zabilješka o povodu nastanka ovih izdatka (Ministarstvo financija).

Predsjednik Vlade, Ministar financija i Ministar unutarnjih poslova imaju na raspolaganju Biznis Master Card po osnovu kojih nastali troškovi terete Proračun Županije, a da prethodno nije donesen nikakav pisani akt kojim bi se regulirao pravo i način korištenja iste. Karticama su se plaćali u najvećem dijelu troškovi reprezentacije i goriva, a detaljnijeg prikaza radi evidentiran je jedan račun Escort agencije. U okviru ugovorenih usluga (3.037.035 KM) najznačajni su izdaci po osnovu ugovora o djelu (1.018.592 KM), naknade za rad u komisijama (263.279 KM), ostale nespomenute usluge (226.263 KM), naknade skupštinskim zastupnicima (149.482 KM), usluge reprezentacije (169.474 KM).

Iz navedenih činjenica je vidljivo kako su napravljeni troškovi visoki, nenamjenski i većinom ne odgovaraju potrebama Vlade ZHŽ-a već je riječ o zamršenim višemilijunskim pronevjerama osoba i njihovih privatnih tvrtki koje nisu postupale sukladno zakonu i propisanim normama već isključivo nesavjesno zloporabljujući službeni položaj i ovlasti i čije djelovanje predstavlja više različitih kriminalnih radnji opisanih Kaznenim zakonom o zloporabi službenog položaja i ovlasti.

croportal.ba