Za nepoštivanje komunalnog reda slijede sankcije

U obavijesti se navodi kako su navedene osobe dužne odlagati sav komunalni otpad u za to predviđene posude postavljene na mjestima određenim od strane organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i građenja.

Zabranjeno je bilo kakvo oštećivanje posuda za otpatke, kao i deponiranje kućnog i druge vrste otpada uz iste, a kartonska ambalaža se mora uredno složiti i odložiti pored posuda za otpatke ili u mreže za kartonsku ambalažu.

Također, zabranjuje se odlaganje građevinskog otpada u posude za komunalni otpad ili pored istih kao i odlaganje otpada nastalog radom mesnica i zdravstvenih ustanova u posude predviđene za komunalni otpad.

Zabranjuje se bilo kakvo oštećivanje posuda za otpatke, ulijevanje tekućina, pepela, žeravice, životinjskih ostataka, namještaja, glomazne ambalaže i sl.

Protiv onih pravnih i fizičkih osoba koje se ne budu pridržavale propisanog komunalnog reda, nadležni inspektori Službe za inspekcijske poslove poduzimat će mjere predviđene Zakonom i provedbenim Odlukama Grada Mostara, a što podrazumijeva i izdavanje prekršajnih naloga na mjestu događaja, te podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, navodi se u obavijesti Službe Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.