FOTO  MOSTAR Predstavljene smjernice za praćenje prava djece u osnovnim školama

MOSTAR Predstavljene smjernice za praćenje prava djece u osnovnim školama
Sensus

Centar za psihološku podršku 'Sensus' u partnerstvu sa humanitarnom organizacijom 'Altruist' od 12. mjeseca 2019. do kraja 8. mjeseca 2020. implementira projekat pod nazivom 'Jednaka prava, jednako obrazovanje', čiji je opći cilj: Podrška demokratiji i rješavanje prava kroz promicanje, zaštitu i ostvarivanje dječjih prava, uz podršku civilnog društva i vladinih organizacija.

Kao završna aktivnost navedenog projekta jeste Okrugli stol koji je održan 26.8.2020. s ciljem predstavljanja kreiranog dokumenta 'Smjernice za praćenje prava djece u osnovnoškolskom obrazovanju u Mostaru'.

Cilj kreiranja Smjernica je poziv svim segmentima društva, vladinom i nevladinom sektoru, zajednicama, obiteljima i pojedincima, školama, donositeljima odluka u čijoj je nadležnosti direktno ili indirektno osiguranje ostvarivanja i zaštite prava djeteta. Smjernice su pripremljene da posluže kao sredstvo i vodič svima drugima koji mogu utjecati na osiguravanje i zaštitu prava svakog djeteta kako bi imalo jednakopravan pristup osnovnom obrazovanju!

Smjernice bi trebale biti poticaj i poziv da princip najboljeg interesa djeteta bude prioritet, posebno se usmjeravajući na osjetljive i ranjive skupine djece: djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca manjina – djeca Romi, djeca u pokretu i migracijama, djeca žrtve vršnjačkog nasilja .....

Navedena aktivnost realizira se u okviru jednog od 10 grantova koji su dodjeljeni organizacijama, članicama IRIS mreže u okviru projekta 'Promocija i zaštita prava ugrožene djece' koji financira Europska unija, a implementiraju LIR CD i ASB South East Europe. Dokument 'Smjernice za praćenje prava djece u osnovnoškolskom obrazovanju u Mostaru' može se pronaći na web stranici Centra za psihološku podršku Sensus cppmostar.com.