Građani Gradskog područja Sjever Mostar organiziraju građanski prosvjed i iskazivanje bunta

Građani Gradskog područja Sjever Mostar organiziraju građanski prosvjed i iskazivanje bunta

"Mi, kao mještani i građani Gradskog područja Sjever ozbiljno smo zabrinuti zbog najave deponiranja dehidriranog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru, koji spada u opasni otpad kao i deponiranje animalnog i medicinskog otpada, te drugih kancerogenih materija, koji direktno utiču na zdravlje ne samo lokalnih mještana, nego svih građana Mostara.

Odlaganje mulja na deponijama komunalnog otpada je u sukobu sa EU Direktivama o odlaganju otpada, te uz činjenicu da je deponija Uborak - deponija komunalnog otpada (kućni i njemu sličan otpad) to je zabrinjavajući podatak za nas građane ovog područja. Imajući u vidu da je koncentracija teških metala u otpadnom mulju (kadmija, bakra, cinka zive, olova itd.) i do 100 puta veća od vrijednosti dozvoljenih za odlaganje smatramo da se postupcima odlaganja ovog otpada uz već postojeće ekološke probleme koje uzrokuje deponija ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi, životinja i biljaka na ovom prostoru a i šire, te se zagađuje voda, zemlja i zrak", ističu u svom priopćenju građani.

Kako navode, uz već postojeći problem širenja deponije Uborak građani Gradskog područja Sjever, posebno mjesnih zajednica Vrapčići i Bijelo Polje ovim putem zahtijevaju:

- promptnu reakciju nadležnih institucija i zaustavljanje nelegalnog odlaganja otpada na deponiju Uborak;

- ugrađivanje pročistača, s obzirom da se otpad svih vrsta, pa i kancerogene supstance putem potoka Sušica, a koji se ulijeva u Neretvu, zagađuju svi građani Grada Mostara;

- postepeno zatvaranje postrojenja deponije koja direktno ugrožavaju zdravlje svih građana Mostara;

- saniranje ekoloških posljedica u okolini deponije Uborak, ističu građani u svojim zahtjevima.