VLADA FBiH Prihvaćena informacija o prelasku Zavoda MIO na riznično poslovanje

VLADA FBiH Prihvaćena informacija o prelasku Zavoda MIO na riznično poslovanje

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva financija o prelasku Federalnoga zavoda MIO na poslovanje preko Jedinstvenoga računa riznice, Vlada FBiH danas je zadužila Financijsko-informatičku agenciju da ovom ministarstvu i Federalnom zavodu MIO osigura informatičku potporu u ovom procesu.

Federalno ministarstvo financija i Federalni zavod MIO dužni su staviti na raspolaganje sve potrebne kapacitete kako bi ova aktivnost bila okončana do isplate prve mirovine s Jedinstvenog računa riznice.

Nakon što je Federalni zavod MIO od 1. siječnja 2020. godine prešao na poslovanje putem JRR FBiH, kao dio procesa, 31. prosinca se 2019. ugašeni dosadašnji depozitni računi Zavoda, a sve uplate doprinosa i drugih prihoda se, s početkom 2020. godine, uplaćuju na ovaj račun.

Isplatu mirovina za prosinac 2019. obavio je Zavod, budući da je riječ o rashodu iz protekle godine, dok je prva isplata mirovina s Jedinstvenoga računa, koja se odnosi na siječanj 2020. godine, predviđena u prvim danima veljače 2020.

Federalni zavod MIO je u svom dosadašnjem poslovanju koristio aplikaciju za obračun mirovina, koju je razvijao kroz duži niz godina, te ona sada u potpunosti ispunjava svoju namjenu. Istovremeno, Federalno ministarstvo financija za svoje računovodstveno i riznično poslovanje koristi aplikaciju zasnovanu na Oracle EBS sustavu, kroz koju vodi Glavnu knjigu Riznice, te obavlja sva plaćanja preko komercijalnih banaka.

Kako je, s ciljem uvezivanja ove dvije aplikacije, potrebno angažirati osobe dostatne informatičke stručnosti, taj posao je povjeren Financijsko-informatičkoj agenciji.