FOTO  Malodobnička delikvencija u Mostaru

Malodobnička delikvencija u Mostaru
Sastanku su, uz predstavnike Grada Mostara, bili nazočni predstavnici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Skupštine HNŽ-e i MUP-a HNŽ-e, Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i športa HNŽ-e, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-e, Tužiteljstva HNŽ-e, sigurnosnih agencija OSA-e i SIPA-e, Centra za socijalni rad Mostar, Pedagoškog zavoda Mostar, PU Mostar, te četiri aktiva direktora i ravnatelja osnovnih / srednjih škola HNŽ-e. Sastanku je bila nazočna i Alisa Balić, sestra tragično stradalog učenika Đanija Balića.

Na prvom sastanku, koji je održan 24. prosinca 2015. godine, formirana je radna skupina od pet članova. Njezin zadatak bio je dostaviti prijedloge konkretnih mjera, kojima će se preventivno djelovati na suzbijanje malodobne delikvencije i poboljšati sigurnost kao komunikacija između svih segmenata društva, a na temelju prijedloga koje je im je dala svaka od navedenih institucija. Radna skupina sačinila je prijedloge kako i na koji način unaprijediti situaciju u Gradu Mostaru kada je u pitanju malodobna delikvencija, te s njima upoznala nazočne, a nakon čega je uslijedila rasprava te doneseni zaključci.

Tako je zaključeno kako je potrebno poduzimati mjere pojačanog nadzora te aktivirati primjenu Međuinstitucionalnog protokola o postupanju u slučajevima nasilja u obrazovnim ustanovama u HNŽ-e i Smjernica za prevenciju malodobne delinkvencije i nasilja u školama HNŽ-e. Vlada HNŽ-a, u skladu s tim protokolom, treba formirati koordinacijsko tijelo u cilju bolje i učinkovitije prevencije, pomoći i zaštite slučajeva nasilja, a Grad Mostar treba imenovati tijelo za praćenje, suzbijanje i prevenciju nasilja. U suradnji s Pedagoškim zavodom, Zavodom za školstvo i menadžmentom škola, u najvećoj mogućoj mjeri potrebno je aktivirati provođenje postojećih Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školi odnosno prevenciji maloljetničke delinkvencije.

U suradnji s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo potrebno je osmisliti i aktivirati Programe edukacije nastavnika, roditelja i učenika te intenzivirati međuinstitucionalnu suradnju u cilju suzbijanja nasilja i zlostavljanja, te stvoriti neophodne kadrovske pretpostavke za otkrivanje i sprječavanje svakog oblika nasilja među djecom u školama na području Grada Mostara.

Također, potrebno je inicirati da se kadrovski ojačaju odgojno-obrazovne ustanove na način da svaka škola ima pedagoga, psihologa i socijalnog radnika, kako bi mogle preventivno djelovati na sve oblike vršnjačkog nasilja i malodobničke delinkvencije.