Novi pokušaj: Evo gdje će se u Federaciji tragati za naftom

Novi pokušaj: Evo gdje će se u Federaciji tragati za naftom

Vlada Federacije BiH objavit će u listopadu međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji BiH.

Kako je priopćeno iz Vlade, raspisivanju poziva će prethoditi promocije na kojima će biti prezentiran potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija kao i zakonski i fiskalni uvjeti.

Promocije organizira i održava Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI), Federalni zavod za geologiju i konzultantska kompanija IHS Global Ltd iz Londona. Prva promocija je zakazana u Sarajevu 1. listopada, a potom bi trebale uslijediti i promocije u Ankari, Londonu i Budvi, prensi portal bljesak.info.

Tenderska dokumentacija za objavljivanje javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH završena je u roku, a postupak javnog nadmetanja za dodjelu ove koncesije bit će proveden za četiri bloka na prostorima Panonskog bazena i Dinarida.

Nafta se 'traži' od 2011.

Vlada je objavila kako su blokovi ukupne površine 4951 km2 od kojih dva obuhvaćaju prostor Posavske županije (blok BiHPo1 površine 110 km2 na području Odžaka, i blok BiHPo2 površine 93 km2 na području Orašja i Domaljevca).

Jedan blok obuhvaća sjeverni dio Tuzlanske županije (blok BiHTz površine 1511 km2), a jedan prostor Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije (blok BiHD1 površine 3237 km2).

Iz nadležnog ministarstva podsjećaju kako su aktivnosti na realizaciji projekta istraživanja nafte i plina započete odlukom Vlade FBiH 2011. godine, kada je ovaj projekt proglašen od posebnog interesa za Federaciju BiH, a nakon čega je resorno ministarstvo pripremilo osnovne zakonske uvjete za nastavak istraživanja. Tako je 2013. donesen Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, a 2014. Uredba o sadržaju ugovora o ovoj koncesiji, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u FBiH. Uredbom je propisan okvir za Vladu FBiH i koncesionara, koji je obvezan pri pregovaranju, pripremi i zaključivanju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Federalna vlada je donijela i odluku o angažiranju stručne konzultantske tvrtke za pomoć u realizaciji ovog Projekta i promociji prostora FBiH za ovo istraživanje, pa je u 2018. postupkom javne nabavke izabrana konzultantska kompanija IHS Global Ltd iz Londona kao stručni konsultant koji će pružiti usluge Vladi u izradi tenderske dokumentacije, promocije projekta i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije.

Rok od pola godine

Nakon održavanja promocije u Londonu, koja je planirana 8. i 9. listopada ove godine, bit će objavljen međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije. Preuzimanjem tenderske dokumentacije, naftne kompanije će imati rok od pola godine za pripremu i dostavljanje ponuda Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a pregled i ocjenu dostavljenih ponuda vršit će komisija koju će imenovati Vlada FBiH, uz asistenciju konzultanta (IHS).

S ciljem sklapanja ugovora o istraživanju i eksploatacije nafte i plina, komisija će zajedno s konsultantom vršiti pregovore s ponuđačima na osnovu obvezujućih ponuda dostavljenih na javno nadmetanje u skladu sa Zakonom. Pregovori sa naftnim kompanijama mogu trajati najviše pola godine. Po prijedlogu Vlade FBiH, Federalni parlament će imenovati Stručnu komisiju u kojoj će biti predstavnici oba doma i koja će vršiti nadgledanje postupka pregovora i izrade konačnog prijedloga ugovora s naftnim tvrtkama.

Briga za okoliš

Nakon završenih pregovora i pripremljenog prijedloga ugovora Stručna komisija će Vladi FBiH dostaviti izvještaj na osnovu kojeg će Vlada FBiH pripremiti i  utvrditi prijedlog odluke o dodjeli koncesije s prijedlogom ugovora o njenoj dodjeli.

''Ovako utvrđeni prijedlog odluke bit će dostavljen Parlamentu FBiH na usvajanje, koji bi odlukom trebao ovlastiti federalnog premijera da potpiše ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na određenim blokovima u Federaciji BiH. Paralelno s ovim aktivnostima bit će proveden postupak za izbor ponuđača za izradu studije 'Strateška procjena utjecaja na okoliš pri istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH'', navela je Vlada.