Nastavak kamanje"Okolišna dozvola– prijatelj okoliša"

Bosna i Hercegovina, poput većine drugih zemalja svijeta, suočena  je s velikim izazovima u području očuvanja i zaštite prirode i okoliša. Federalno ministarstvo okoliša i turizma u sklopu redovitih aktivnosti iz propisanog djelokruga rada,  poduzima niz aktivnosti kojima je cilj jačanje svijesti o potrebi zaštite okoliša. Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03 i 38/09) sadrži odredbe koje se odnose na izdavanje okolišnih dozvola i postavlja zakonski okvir za njihovo donošenje. Ovaj zakon, također, postavlja okvir za procjenu utjecaja na okoliš koji je baziran na konceptu integralnog sprječavanja i kontrole zagađenja (IPPC direktiva). Prilikom donošenja ovog zakona u obzir su uzete sve relevantne EU direktive tako da je procedura procjene utjecaja na okoliš u potpunosti harmonizirana sa europskim zakonodavstvom. Okolišna dozvola kao novi, obvezujući pravni institut predstavlja prekretnicu u načinu dosadašnjeg poslovanja svih tvrtki, te samim time predstavlja i veliki izazov.

 

Navedenim projektom i provođenjem kampanje pod sloganom „Okolišna dozvola – prijatelj okoliša“ Federalno ministarstvo okoliša i turizma je tijekom 2008. godine realiziralo prvi dio kampanje podizanja svijesti svih zainteresiranih strana u postupku izdavanja okolišne dozvole. Realizacijom ovog projekta su svi relevantni subjekti u svih deset kantona/županija kroz jednodnevne edukativne radionice neposredno upoznati o zakonskim obavezama posjedovanja okolišne dozvole, načinu pripremanja zahtjeva za izdavanje okolišnih dozvola, najboljim raspoloživim tehnologijama- BAT-vima, monitoringom, izvještavanjem, uspostavom registra o pogonima i postrojenjima itd.

 

U 2010. godini Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dakle, nastavlja s tim  aktivnosti na daljem jačanju svijesti, edukaciji i promidžbi okolišne legislative i okolišne dozvole. Tako slijede aktivnosti na provođenju novih sadržaja kampanje koja se ogleda prije svega u edukacije i certifikacije osoba članova stručnih povjerenstava koje u postupku izdavanja okolišnih dozvola sudjeluju u analizi i ocjeni prihvatljivosti Plana aktivnosti i Studije utjecaja na okoliš. Dakle, na ovaj način otpočinje II. faza i nastavak projekta obuke za podizanje svijesti o primjeni okolišnih zakona i problematike  izdavanja  okolišnih dozvola u Federaciji Bosne i Hercegovine, a usmjerena je na županije i inspekcijske organe koji provode praćenje provođenja zakona u praksi.

 

Projekt se temelji na izvješću o uspješno provedenoj I.fazi kampanje i zaključku Vlade Federacije BiH, kojim je nalaženo Federalnom ministarstvo okoliša i turizma da nastavi kampanju i provede II. Fazu edukacije i certifikacije osoba članova stručnih povjerenstava.

 

Dakle, glavni cilj ove faze je jačanje stručnih povjerenstava koja ocjenjuju Planove aktivnosti i Studije, jačanje praćenja provedbe preuzetih obveza iz okolišnih dozvola po pitanju uvjeta i mjera prevencije i kontrole od zagađivanja svih sastavnica okoliša, mogućnosti i opremljenosti pravnih subjekata kao nositelja  izrade studija procjene utjecaja na okoliš, institucionalnih i administrativnih kapaciteta županijskih inspekcija i ministarstava za okoliš za provedbu domaćeg okolišnog zakonodavstva i to:

§        podizanje razine općeg znanja o okolišnom zakonodavstvu i Federalnoj strategiji zaštite okoliša,

§        unapređenje vještina i znanja eksperata koji sudjeluju u ocjeni i analizi PA i SUO,

§        uspostava sustava ocjenjivanja i analize izrađenih PA i SUO spram uspostave sustava standarda kvaliteta putem najboljih raspoloživih tehnika (BAT),

§        jačanje standarda kvaliteta okoliša putem najboljih raspoloživih tehnologija (BAT) njihovim uvođenjem u praksu kroz izradu PA, izradu SUO i izdavanje okolišne dozvole,

§        jačanje moralne i materijalne odgovornosti svih čimbenika društva spram štete pričinjene okolišu.

 

U okviru provođenja ovog Projekta, tiskat će se novo izdanje dopunjenog priručnika „Izazovi okolišne dozvole“ koji  je namijenjeni državnim službenicima, entitetskim i kantonalnim/ županijskim inspektorima zaštite okoliša i stručnjacima u stručnim povjerenstvima koji se ocjenom dokumenata koji su temeljni elementi u postupku izdavanja okolišne dozvole, jer na jednom mjestu nudi sve relevantne propise i imaju upute o postupku provođenja upravnog postupka, ali i primjere dobre prakse i baze podataka i informacije o okolišnim dozvolama, upute o načinu podnošenja zahtjeva, okolišni rječnik, korisne web stranice  i dr.

 

Izdavanje dopunjenog priručnika pratit će vizuelizacija projekta putem reklamnih panoa, medijska i edukacijska kampanja koja će obuhvatiti sve kantone/županije s područja Federacije BiH. Edukacijska kampanja će se sastojati od 5 radionica, u Mostaru, Livnu, Sarajevu, Vitezu i Tuzli koje će doprinijeti boljem razumijevanju potrebe ishođenja kvalitetne okolišne dozvole.