Završen test provjere fizičke sposobnosti kandidata za izbor kadeta u GP BiH

Završen test provjere fizičke sposobnosti kandidata za izbor kadeta u GP BiH
Testiranje je izvršeno u sklopu natječajne procedure za prijem novih 120 kadeta u Graničnu policiji BiH, od čega 100 kadeta VII klase sa najmanje završenim IV stupnjem školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu "policajac" i 20 kadeta sa najmanje završenim VI stupnjem školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu "mlađi inspektor".

Testiranje je izvršeno u skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji i Poslovnikom o radu Komisije za izbor kandidata Granične policije.

Ukupno je 510 kandidata zadovoljilo tražene kriterije na testu fizičkih sposobnosti, te će pristupiti intervjuu u daljem tijeku natječajne procedure. Od navedenog broja 430 kandidata je zadovoljilo na testu fizičkih sposobnosti za pozicije u činu ''policajac'' i 80 kandidata za pozicije u činu ''mlađi inspektor''. Ostali kandidati nisu zadovoljili na testu fizičkih sposobnosti ili nisu pristupili testiranju.

Kandidati koji su aplicirali na Javni oglas za prijem kadeta Granične policije BiH i koji su nakon položenog testa općeg znanja pristupili testu provjere fizičkih sposobnosti, rezultate testiranja po šiframa mogu pronaći na web stranici GP BiH www.granpol.gov.ba pod naslovom ''Rezultati testa fizičke sposobnosti'', navodi se u priopćenju Granične policije BiH.

Kandidati koji su zadovoljili na testu provjere fizičkih sposobnosti na ovoj web stranici u rubrici pod nazivom ''Raspored kandidata za intervju'' mogu pronaći informacije o datumu i terminu kada mogu prisustvovati intervjuu u nastavku konkursne procedure. Intervju sa kandidatima će se obaviti u sjedištu Granične policije BiH u Sarajevu (Reufa Muhića 2A).

Oni koji su pozvani na testiranje su dužni identificirati se sa jedinstvenom dodijeljenom šifrom.