U lipnju zabilježen pad cijena proizvoda i usluga od 0,5 posto

U lipnju zabilježen pad cijena proizvoda i usluga od 0,5 posto

Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u lipnju 2019. je, u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku zabilježen rast cijena u odjeljcima alkoholna pića i duhan (0,1%), komunikacije (0,3%), rekreacija i kultura (0,7%) te ostala dobra i usluge (0,2%).

Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u prošlom je mjesecu, u odnosu na svibanj, u prosjeku pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima hrane i bezalkoholnih napitaka (1,1%), odjeće i obuće (2,9%), namještaja i kućanskih uređaja (0,3%) te prijevoza (0,2%).

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, na godišnjoj razini je u prosjeku zabilježen rast cijena od 0,3%. Razina cijena u lipnju 2019. godine je, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši za 0,3%. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima rana i bezalkoholni napici (1,1%), alkoholna pića i duhan (3,8%), stanovanje i režijski izdaci (2,7%), zdravstvo (1,0%), rekreacija i kultura (1,6%) te obrazovanje (0,7%).

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima odjeća i obuća (11,8%), namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće (0,6%), komunikacija (0,6%) te ostala dobra i usluge (0,2%).

Indeks potrošačkih cijena u BiH izračunava se na osnovu reprezentativne liste proizvoda koju u 2019. godini čini 616 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 21.000 cijena na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na dvanaest geografskih lokacija.