Izmijenjen način upošljavanja u javni sektor

Izmijenjen način upošljavanja u javni sektor
Arhivska fotografija
Ovom uredbom osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH sudjeluje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Od primjene ove uredbe izuzete su samo one federalne institucije u kojima se zapošljavanje vrši prema Zakonu o državnoj službi.

U obrazloženju je navedeno da u Federaciji BiH ne postoji odgovarajući zakonski i pravni okvir kojim bi na jedinstven način bio uređen prijem u radni odnos u javnom sektoru, koji obuhvaća veliki broj institucija i poduzeća i javnih ustanova u kojima FBiH ima vlasnička ili osnivačka prava. Zbog nepostojanja takvoga pravnog okvira, brojne su analize pokazale da ne postoji dovoljna transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH.

Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojega se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja, što je propisano odredbom članom 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koja predstavlja osnovu za donošenje ove uredbe. Javni oglas obavezno se objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, te ga je obavezno dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.

Propisano je da je poslodavac dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u ovisnosti o tome je li javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata, dok se ostalim kandidatima dostavlja obavijest o izvršenom izboru, na koji kandidati imaju pravo prigovora.

Također, utvrđeno je pravo ostalih kandidata da izvrše uvid u dokumentaciju u vezi s izbornim procesom.

Kandidat koji je nezadovoljan odlukom može u roku od osam dana izjaviti prigovor na koji su poslodavac ili njegov nadležni organ dužni odgovoriti u roku od 15 dana. Odluka po prigovoru je konačna i protiv nje može, u roku od 30 dana, biti podnesena tužba nadležnom sudu.

Prijem u radni odnos kod poslodavaca, na koje se ova uredba primjenjuje, vrši se bez provedene procedure obaveznoga javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja, što je bila sugestija poslodavaca da je, zbog nesmetanog odvijanja procesa rada, neophodno predvidjeti određene izuzetke.

Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu s odredbom člana 107. Zakona o radu.

Izuzetak je predviđen i u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Treći izuzetak odnosi se na prijem u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Kako su ovi izuzeci usuglašeni sa socijalnim partnerima, ocijenjeno je opravdanim da, do donošenja novih izmjena i dopuna Zakona o radu, oni budu obuhvaćeni Uredbom.

Također, predviđeno je da poslodavac imenuje povjerenstvo za izbor kandidata za prijem u radni odnos najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas. Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih, a njezini članovi moraju imati najmanje isti stupanj stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas.

Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, povjerenstvo utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu s ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i/ili praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

Ukupan broj bodova sastoji se od zbira bodova sa usmenog, pismenog i/ili praktičnog ispita, a povjerenstvo poslodavcu dostavlja izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi i prilaže listu uspješnih kandidata.

Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata.

Poslodavac s kandidatom s liste mora zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke.

Uredbom su predviđene i novčane kazne od od 1.000 KM do 3.000 KM za poslodavca koji izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja (osim u uredbom predviđenim slučajevima) i ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, ili javnoj službi za zapošljavanje ne dostavi javni oglas za zapošljavanje najkasnije na dan njegove objave i drugo.

Predviđene su i novčane kazne za odgovornu osobu kod poslodavca u iznosu od 500 do 1.000 KM, a kaznom od 100 do 500 KM može biti kažnjen i član komisije - fizička osoba, ukoliko ne ispoštuju odredbe iz ove uredbe.

Uredbom je propisan način okončanja već započetih postupaka prijema u radni odnos i utvrđena obaveza poslodavaca na koje se ova uredba odnosi da, u roku od 60 dana od njenoga stupanja na snagu, usklade pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos. Zbog hitnosti rješavanja pitanja koja su predmet Uredbe, predviđeno je da stupi na snagu idućeg dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Federalna vlada danas je pozvala vlade županija da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu Uredbe donesu odgovarajuće županijske propise, na što ih obavezuju i Izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisano da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu provedbene propise.

Iz Vlade FBiH također napominju da će nakon donošenja Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, 172. sjednica Vlade FBiH biti nastavljena po utvrđenom dnevnom redu kada joj, po povratku sa službenog puta, bude prisustvovao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, čije su točke bile uvrštene u dnevni red.

O datumu i terminu nastavka 172. sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću FBiH.

(Fena)