Ceste FBiH će održavati 16 kilometara cesta u Mostaru

asfaltiranje
asfaltiranje

... cesta koje prolaze kroz gradsko područje Mostara između JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Grada Mostara.

Obuhvaćene dionice

Budući da u Mostaru postoji organizirana posebna služba za održavanje ulica koja može održavati i zaštititi dio magistralnih cesta koje prolaze kroz ovaj grad, prenošenjem ovih poslova i javnih ovlasti stvorene su pretpostavke da magistralnom cestovnom infrastrukturom koja prolazi jednim svojim dijelom kroz grad upravlja Grad Mostar, ocjenjujući da na taj način ti poslovi mogu biti obavljani organiziranije, učinkovitije i racionalnije.

Ugovorom su obuhvaćene dionice magistralnih cesta M6.1 Široki Brijeg - Mostar u dužini od 4,943 km, poddionica 210 Mostar u dužini od 1,702 km, dionica 011 Gnojnice - Nevesinje 2 u dužini 0,243 km, ceste M17 na dionicama Potoci - Mostar (središte) u dužini 5,497 km, Mostar - Gnojnice u dužini od 2,975 km, Gnojnice - Buna 0,5 km i Mostar - Čitluk u dužini od 0,642 km, što zajedno iznosi 16,002 km.

Ovim ugovorom obuhvaćeni su radovi redovitog održavanja cesta, izvanrednog i poslovi zaštite.

Redovito održavanje

Redovito održavanje cesta obuhvaća popravke kolnika, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova, uklanjanje odronjenoga materijala i čišćenje kolnika te objekata za odvodnju, održavanje bankina, bermi i kosina nasipa, usjeka i zasjeka, održavanje objekata na cestama, održavanje rasvjete, semafora i drugih instalacija te elektroopreme, izradu i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno-sigurnosnih uređaja, zamjenu, popravku i uklanjanje oštećene te nepotrebne prometne signalizacije i opreme ceste.

Također obuhvaća košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu, održavanje preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu, čišćenje snijega i leda s kolnika i posipanje radi sprečavanja poledice i osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, manje zahvate na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolnika, manje zahvate na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, obnovu i bojenje kilometarskih oznaka, uređenje i popravku sustava za odvodnju, popravke lokalnih oštećenja kolnika (udarnih rupa, pojedinačnih pukotina, oštećenih rubova i sl.)

Večernji list BiH