Za žrtve nasilja u obitelji potrebna sigurna kuća

Prema riječima predstavnice OESS-ova ureda u Mostaru Radmile Vlatković, konkretni problemi koji su uočeni u Hercegbosanskoj županiji, kada je u pitanju nasilje u obitelji i zaštita žrtava, su nepostojanje sigurne kuće i jakog nevladinog sektora koji bi pružio pomoć žrtvama.

Vlatković je naglasila kako je važno provesti edukaciju ljudi o načinima pomoći ugroženim osobama, te uspostaviti što bolju koordinaciju nadležnih institucija u rješavanju ovog ozbiljnog problema. Ministar Horvat je istaknuo da se zbog porasta nasilja u obitelji sve više iskazuje potreba za osnivanjem Centra za mentalno zdravlje. Ministar je dodao da će resorno ministarstvo poduprijeti osnivanje sigurne kuće za žene žrtve nasilja.

U raspravi na ovu temu sudjelovali su i predstavnici županijskoga Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, predstavnici centara za socijalni rad iz općina u Hercegbosanskoj ž

upaniji, predstavnici nevladinih udruga i škola, a također na okruglom stolu bili su nazočni predstavnici institucija koje se bave problemom nasilja u obitelji iz svih općina u Hercegbosanskoj županiji.

Cilj okruglog stola je uspostava i definiranje mehanizmima zaštitre žrtava nasilja na temelju dokumenata Protokola o suradnji, čije je potpisivanje planirano za rujan ove godine, piše Dnevni list.