Imenovani članovi Nadzornih odbora u OpćinI Široki Brijeg

Dragan Ćubela, Mladen Kožul i Zlatko Tomić imenovani su u JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Jagoda Barbarić, Mirela Kožul i Tomislav
Zelenika u JKP „Čistoća" d.o.o., Josip Bubalo, Mile Ivanković i Draženka Bevanda u JP „Veterinarska stanica" d.o.o., Tomislav
Zelenika u JKP „Čistoća" d.o.o., Josip Bubalo, Mile Ivanković i Draženka Bevanda u JP „Veterinarska stanica" d.o.o., Tomislav Naletilić, Anita Markić i Rosanda Zovko u JP "Radio postaja Široki Brijeg" d.o.o. i Stanko Milićević, Miroslav Mandić i Andrija Kraljević u Upravno vijeće JU „Coming“.

Općinski načelnik Miro Kraljević je podnio Izvješće o svom radu za proteklu 2009 godinu koje je većinom glasova vijećnika usvojeno. Većinom glasova je usvojeno i  Izvješće oradu Općinskog pravobranitelja Smilje Dujmović-Marić i JU Dječji vrtić „Pčelica“ od strane ravnateljice Radice Mandić. Većinom glasova vijećnika usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cijenu vode prema kojoj je cijena vode za domaćinstva, dječje vrtiće, školske, vjerske ustanove, dom zdravlja i odjele za djecu sa posebnim potrebama 0,95 KM (+ PDV 17%) + PVN (0,01+0,05 KM/m³). Predlagatelj ove Odluke Općinski načelnik Miro Kraljević je u obrazloženju istaknuo da je i sada cijena vode jedna od najnižih u regiji, i da će nova cijena vode  omogućiti normalan rad i funkcioniranje JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., kao i obnavljanje i održavanje postojeće mreže. Jednoglasno je usvojena Odluka o Programu kapitalnih investicija.

Nakon niza iznesenih primjedbi, od strane Borislava Grbešića iz HSP-a, Krešimira Šakića, Frane Leke i Ivana Šakote iz Narodne stranke Radom za boljitak, na rad JU „Coming“ i ravnatelja Dragana Pavkovića Izvješće JU „Coming“ je vraćeno na doradu. Jednoglasno je donesen zaključak kojim se obvezuje ravnatelj Dragan Pavković da do slijedeće sjednice Općinskog vijeća detaljno razradi sve stavke financijskog poslovanja.

Drago Martinović