Najveći dužnici Grude i Posušje

Tako je i na prvoj sjednici Zastupničkog doma federalnog Parlamenta u ovoj godini usvojena informacija o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH, sa stanjem od 30. lipnja prošle godine. Zakon o proračunima u Federaciji BiH pojam duga Federacije definira kao financijske obveze preuzete u ime Federacije BiH sukladno zakonu i drugim propisima.

Dug nije prevelik, ali...

Kada su u pitanju zaduženja Federacije BiH, njezin ukupni vanjski i unutarnji dug sa stanjem na dan 30. lipnja prošle godine iznosio je 4.705,21 milijardu KM, od čega se na vanjski dug odnosi 2.962,71 milijardu KM i na unutarnji dug 1.742,50 milijardi KM. No, zahvaljujući energičnosti ministra financija Vjekoslava Bevande i njegovih suradnika u resornom ministarstvu, vanjski i unutarnji dug Federacije redovito je servisiran u proteklim godinama. Tako je primjerice u 2008. godini vanjski i unutarnji dug redovito servisiran te je ukupno plaćeno 203,75 milijuna KM. Po osnovi duga Federacije također je i u prvih šest mjeseci prošle godine izmireno obveza u iznosu od 78 milijuna KM, od čega se na vanjski dug odnosi gotovo 77 milijuna KM. Kada je u pitanju vanjski dug Federacije, isti se po svojoj strukturi nastanka dijeli na stari i novi dug. Prema stanju duga na dan 30. lipnja 2009. godine, stari dug u ukupnom dugovanju sudjeluje s gotovo 45 posto, dok je udjel novog duga 55 posto. Inače, stari dug je onaj koji je nastao prije početka travnja 1992. godine, a čine ga krediti Svjetske banke, Pariškog i Londonskog kluba. Novi dug Federacije nastao je nakon prosinca 1995. i najvećim dijelom ga čine krediti Svjetske banke, skoro 60 posto, Krediti EBRD-a s osam posto. U taj dug spadaju i krediti od vlada Španjolske i Portugala. Ostala dugovanja se odnose na druge kreditore kao što su Vlada Japana, Saudijski fond, Kuvajtski te prema nekim bankama. Obveze Federacije za otplatu vanjskog duga za prvih šest mjeseci prošle godine planirane su u iznosu od 108,791.570 maraka. Realizacija obveza u istom razdoblju izvršena je 70,6 posto u odnosu na planirano. Što se pak tiče duga u Federaciji BiH, u Ministarstvu financija uspostavljena je evidencija na temelju raspoloživih podataka dostavljenih od drugih nadležnih institucija, od županija, gradova i općina. Na osnovi posljednjih raspoloživih podataka, samo je Hercegbosanska županija poštovala rok i dostavila podatke do 30. lipnja prošle godine. Podaci za ostale županije odnose se na stanje s 31. ožujkom 2009. godine.

Županije, općine, gradovi

Na temelju tih podataka, ukupan dug županija, gradova i općina u Federaciji iznosi 234,76 milijuna KM, od čega se na unutarnji dug odnosi 109,10 milijuna KM, a na vanjski 120,90 milijuna KM. Najveći udjel u ukupnom zaduženju županija imaju Tuzlanska s 36 posto (44 milijuna maraka), Hercegovačko-neretvanska s 25,5 posto (30,8 milijuna maraka), Sarajevska s 22 posto (26,6 milijuna maraka). Najmanje su zadužene Posavska (670.000 KM), Zapadnohercegovačka županija (2,8 milijuna KM) i Hercegbosanska županija (2,4 milijuna KM).

Po osnovi kredita najveći dug imaju Tuzlanska, Hercegovačko-neretvanska i Sarajevska županija. Najzaduženije županije po osnovi unutarnjeg duga su Hercegovačko-neretvanska sa 60 posto i Tuzlanska s 25 posto, dok su po osnovi vanjskog duga najzaduženiji također Tuzlanska županija s 45 posto i Sarajevska s 38 posto. Stanje duga po općinama u FBiH, prema posljednjim podacima, iznosi 100,24 milijuna KM, od čega se na dug po osnovi kredita odnose 64 milijuna KM, a na dug po osnovi izdanih jamstava otpada 36 milijuna KM. U ukupnom zaduženju općina u FBiH, šest općina, Tuzla, Kakanj, Bihać, Cazin, Grude i Posušje, sudjeluje sa 64 milijuna KM, odnosno 64 posto. U informaciji koju je prije nekoliko dana usvojio Parlament FBiH također se navodi kako je prema izračunu koji se odnosi za razdoblje do kraja lipnja prošle godine, stanje vanjskog duga javnih poduzeća koja su u većinskom vlasništvu Federacije BiH iznosilo čak 509 milijuna KM.

grude-online.info