Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru GU Grada Mostara

godišnji odmor
godišnji odmor
... ( „ Službeni glasnik Grada Mostara broj: 8/09 i 15/10), a u svezi s Odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2018. broj:02-36-6873/18 od 5. 6. 2018., državni službenici i namještenici Gradske uprave Grada Mostara, izuzev pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koristit će prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora u razdoblju od 23. 7. 2018. (ponedjeljak) do 17. 8. 2018. godine (petak).

U organizacijskim jedinicama Gradske uprave Grada Mostara u kojima se u navedenom razdoblju mora osigurati kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica, načelnici odjela i šefovi službi odredili su zaposlenike koji će raditi u dane kolektivnog godišnjeg odmora.

U razdoblju od 23. 7. do 17.8. 2018. rad sa strankama na šalterima na lokaciji Ul. Adema Buća br.17. - Centar za usluge građanima- te na lokacijama svih šest područnih ureda odvijat će se svakim radnim danom u uredovnom vremenu od 8, 30 do 13, 00 sati.

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara u periodu korištenja godišnjih odmora, osigurat će dežurstva inspektora iz svih oblasti, a kontakt telefon je: 036 - 505 - 521.

-Služba za inspekcijske poslove - raspored dežurstva za vrijeme kolektivnog odmora-

Administrativno tehnički tajnik tel. 036-505-511

Viši stručni suradnik za javni red: tel. 036-505-564
tel. 036-555-565

Inspekcija zaštite okoliša tel. 035-505-529

Komunalna inspekcija tel. 036-505-570
tel. 036-505-567

Tržišna inspekcija tel. 036 505-587

Turističko-ugostiteljska inspekcija tel. 036-505-573

Urbanističko-građevinska inspekcija tel. 036-505- 524
tel. 036- 505-573

Sanitarna inspekcija tel. 036-505-560
tel. 036-505-560