Raspisan novi natječaj za 40 novčanih pomoći studentima sa područja općine Čitluk

U ovom, drugom, krugu pravo na novčanu pomoć ostvarit će 40 studenata u iznosu od 500 KM, a ista će biti isplaćena do kraja tekuće akademske godine. Budući da su u prvom krugu prioritet imala deficitarna zanimanja, tada je pravo na stipendiju ostvarilo 19 studenata.  Za dodjelu novčane pomoći studenti trebaju ispunjavati slijedeće uvjete: 

-da su državljani Bosne i Hercegovine,
-da imaju prebivalište na području općine Čitluk ,
-da su redoviti studenti (osim studenata prve godine i apsolvenata),
-da studiraju na državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj,
-da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
-da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit ili subvenciju za smještaj u studentski dom i
-da nisu stariji od 26 godina.

Prijave za dodjelu novčane pomoći podnose se Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj 2011./2012. godini koje će sačiniti Listu od 40 najuspješnijih studenata i predoližiti Načelniku općine da donese odluku o dodjeli.  Prijave studenata koje su zaprimljene po  Javnom natječaju općine Čitluk  broj: 02-40-483/3-12 raspisan 21. veljače 2012. godine cijenit će se prema ovom Javnom natječaju, osim ako student to ne želi.
Odluku o dodjeli novčane pomoći studentima donosi Općinski načelnik na temelju Liste koju sačini Povjerenstvo.
Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona) za dodjelu  novčane pomoći student je dužan  priložiti slijedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca;
2. Potvrde fakulteta: - da je redovit student, - o prosjeku ocjena sveukupnog studiranja i - da nije ponavljao niti jednu godinu studija osim iz opravdanih razloga; 3. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju od drugog davatelja, studentski kredit ili subvenciju;
Drugi podnesci koji bi mogli zamjeniti potvrde neće biti uvaženi niti razmatrani.
Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na  oglasnoj ploči  općine i web stranici općine Čitluk:  www.citluk.ba

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:

OPĆINA ČITLUK, Kralja Tomislava 87, 88260 Čitluk - Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj 2011./2012. godini, s naznakom: "Ne otvarati".

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 036/640-543.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu novčane pomoći neće se vraćati podnositeljima.

Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni na  oglasnoj ploči općine i web stranici općine Čitluk:  www.citluk.ba o rezultatima natječaja u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o dodjeli novčane pomoći.

Student kojemu nije dodjeljena novčana pomoć za akademsku 2011./2012. godinu može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor Načelniku općine Čitluk.

citluk.ba