Imenovan novi Krizni stožer Federalne uprave civilne zaštite

Imenovan novi Krizni stožer Federalne uprave civilne zaštite
Screenshot/N1

Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o Federalnom stožeru civilne zaštite. Prema izmjenama, Federalni stožer čine zapovjednik, načelnik i sedam članova.

Sjednice Federalnog stožera, na zahtjev načelnika Federalnog štaba, kako je precizirano, obavezno saziva i njima predsjedava zapovjednik Federalnog stožera.

Federalna vlada je, danas donesenim Rješenjem, za zapovjednika Federalnog stožer civilne zaštite postavila zamjenicu premijera FBiH i federalnu ministricu financija Jelku Milićević, za načelnika direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, a za članove Federalnog štaba civilne zaštite direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića, zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, direktora Zavoda za javno zdravstvo Davora Pehara, direktora Federalne direkcije robnih rezervi Tonču Bavrku, tajnika Crvenog križa FBiH Namika Hodžića, te pomoćnike direktora Federalne uprave civilne zaštite Sanitu Alagić i Mustafu Kadribegovića.

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila raspored i korištenje sredstava namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu FBiH za 2020. godinu s posebnog transakcijskog računa namijenjenog zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnoj upravi civilne zaštite.

Riječ je o sredstvima od 7.128.012 KM, koja su kumulirana iz prethodnih godina.

Od ovog iznosa je za nabavku materijala i sitnog inventara planirano 6.128.012 KM, a za nabavku opreme 1.000.000 KM.

Sredstva će biti trošena u skladu s Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

O izvršenju će biti vođeno posebno knjigovodstvo, a Federalna uprava civilne zaštite će sačinjavati i Sektoru za Budžet Federalnog ministarstva financija dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.