NA GRADILIŠTU 1277 RADNIKA Pelješki most i pristupne ceste rade se punom parom

NA GRADILIŠTU 1277 RADNIKA Pelješki most i pristupne ceste rade se punom parom
Hrvatske ceste

Na gradilištu Pelješkog mosta i pristupnih cesta radi se punom parom. Na tom najvećem gradilištu u Hrvatskoj trenutačno je angažirano više od 1000 radnika. Točnije, prema podacima Hrvatskih cesta, most i pristupne ceste gradi ukupno 1098 radnika, a kad se tome pridoda tehničko i pomoćno osoblje, riječ je o ukupno 1277 osoba koje su trenutačno na terenu na Pelješcu i u Malostonskom zaljevu.

Odbojnici na mostu

Pelješki most je spojen krajem srpnja, kad je ugrađen i posljednji segment čelične nosive konstrukcije, a nakon toga su slijedili zavarivanje segmenata čelične rasponske konstrukcije, ugradnja kosih zatega, izrada razdjelnog pojasa mosta, radovi na izgradnji pristupnih cesta mostu, izrada unutarnje odvodnje. Što se tiče pristupne ceste koja je dio radova u sklopu projekta gradnje mosta, započeli su radovi na izradi sanitarnog objekta PUO (pratećeg uslužnog objekta) Komarna, a u tijeku je doprema kamenog nasipnog materijala na gradilište u Brijesti, piše Večernji list.

Na upornjaku 1 (U1) završeni su radovi pjeskarenja i nanošenja antikorozivne zaštite (AKZ) čeličnih segmenata. Izvedeni su radovi pjeskarenja, postavljanja hidroizolacije, armature i betoniranja razdjelnog pojasa. U tijeku su pripremni radovi za ugradnju prijelazne naprave upornjaka. Na stupnom mjestu S2 radi se na pjeskarenju, postavljanju hidroizolacije, ugradnji armature i betoniranju na mjestu razdjelnog pojasa. Usto, i na S2 kao i na S3 nastavljeni su radovi na pjeskarenju i nanošenju AKZ-a čeličnih segmenata. I na S3 izvodili su se radovi na izradi razdjelnog pojasa. Na S4 u tijeku je izrada razdjelnog pojasa te pjeskarenje i nanošenje AKZ-a segmenata mosta kao i na S5, S6 i S7 na kojem se radi i na izradi razdjelnog pojasa mosta te na ugradnja odbojnika na njegovoj naglavnici. Naime, stupovi mosta koji su uz plovni put bit će ojačani kako bi mogli preuzeti sile od eventualnog udara broda u most. Tako je i na S8 započelo postavljanje odbojnika na naglavnicu, a i na tom stupnom mjestu trenutačno se izvodi pjeskarenje i nanošenje AKZ-a.

Na S9 započela izrada razdjelnog pojasa mosta, a i na tom stupnom mjestu kao i na S10, S11 i S12 trenutačno se izvode pjeskarenje i nanošenje AKZ-a. Usto, na S10 se nakon spajanja mosta radilo na pjeskarenju, ugradnji hidroizolacije i armature razdjelnog pojasa, dok se na S11 izrađivao razdjelni pojas kao i na S12 i S13. Na U14 izvedeni su radovi postavljanja armature i oplate te betoniranja dilatacijske klupe i vijenaca krila upornjaka. Na tom upornjaku u tijeku su pripremne aktivnosti za ugradnju prijelazne naprave.

Na gradilištu mosta trenutačno je 618 radnika, od čega je 118 tehničkog i pomoćnog osoblja, a ostalo su radnici, strojari i mornari na brodovima.

Na pristupnim cestama, dionici Duboka – Sparagovići, između ostalog, radilo se na širokom iskopu trase, zaštiti pokosa i vanjskoj odvodnji sve do tunela Kamenice. Između mostova Dumanja Jaruga I, II i tunela Debeli brijeg radi se na izvedbi vanjske odvodnje i zaštiti pokosa, a na mostu Dumanja Jaruga I završena je izvedba stupova kao i i prvi segment rasponske konstrukcije na stupu S1. Na mostu Dumanja Jaruga II izvedena su dva segmenta rasponske konstrukcije uz pomoć krletke, a na stupu S1 betoniran je temelj. Na čvoru Zaradeže u tijeku su radovi na iskopu za lagunu i budući centar za kontrolu prometa Zaradeže gdje se trenutačno grade zidovi, horizontalni i vertikalni serklaži. Na tunelu Debeli brijeg (1424 metra)m koji je probijen u prosincu, nastavljaju se radovi na izvedbi hidroizolacije, reprofilaciji i podbetonu, a izvedena su i 1424 metra betonske kampade tunela. Na toj dionici pristupnih cesta ukupno je angažirano 296 radnika, od čega je 61 tehničko osoblje.

Probijen tunel Supava

Na stonskoj obilaznici i dionici Sparagovići – Papratno – Doli, između ostalog, na vijaduktu Prapratno navučeni su svi segmenti. U tijeku su radovi na čeličnoj konstrukciji i AKZ-u. Završen je iskop tunela Polakovica (1242 m), sad se izvodi široki iskop punog profila. Tunel Supava (1290 m) probija s dvije strane (ulaz/izlaz). Na mostu Ston (485 m) završeni su armirano betonski radovi naglavnice stupa stupišta S5. U tijeku su armirano-betonski radovi na izradi stupa stupišta S3. Završen i je armirano betonski temelj stupišta S4. U tijeku su armirano-betonski radovi na izradi stupa stupišta S4. U tijeku su radovi na naglavnici stupa stupišta S2 te armirano betonski radovi na upornjacima mosta Ston U1 i U7. Završena je druga faza zida i krila upornjaka U7. Na ovom gradilištu angažirano je ukupno 330 radnika uz 33 člana tehničkog i administrativnog osoblja.