Raspisan natječaj za upis u srednje škole na području HNŽ-a

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije raspisalo je Natječaj za upis...

... redovitih učenika u prvi (I.) razred  srednjih škola u školskoj 2014./2015. godini. Prema planu upisa koji je uz natječaj objavljen na stranici Vlade HNŽ-a u Srednju školu dr. fra Slavko Barbarić u školskoj 2014./2015. godini upisat će se ukupno 251 učenik.

U Opću gimnaziju i za zanimanje ekonomist, ove godine predviđena su po tri odjela s ukupno po 75 učenika. Zanimanje hotelijersko-turistički tehničar imat će dva odjela s ukupno 50 učenika, dok će prodavači imati jedan odjel s 25 učenika. Zanimanja bravar i automehaničar biti će zastupljeni sa po 13 učenika u jednom odjelu.

Tekst natječaja možete pročitati u nastavku, a plan upisa učenika po školama u HNŽ-u možete preuzeti na kraju članka ili sa web stranice www.vlada-hnz-k.ba:

Temeljem točke II. Odluke o raspisivanju Natječaja za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednjih škola u školskoj 2014./2015. godini, broj: 05-02-40-1070/14 od 9. lipnja 2014. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije raspisuje Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred  srednjih škola u školskoj 2014./2015. godini

OPĆI UVJETI

Pravo prijave na Natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

1. učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

2. učenici s posebnim potrebama temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

Prijam učenika vrši se sukladno Planu upisa, a na temelju rang-liste koju u cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis. Povjerenstvo imenuje Školski odbor.

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka kako slijedi:

A. R O K O V I:

Prvi upisni rok:

 • Prijava kandidata 23. i 24. lipnja 2014. godine od 8,00 do 12,00 sati;
 • Objava rezultata (rang-liste) na školskoj oglasnoj ploči 25. lipnja 2014. godine do 15,00 sati;
 • Upis učenika 26. lipnja 2014. godine od  8,00 do 14,00 sati.

Drugi upisni rok:

 • Prijava kandidata u škole s  nepopunjenim  mjestima 1. i 2. srpnja 2014. godine od  8,00 do 12,00 sati;
 • Objava rezultata 3. srpnja 2014. godine do 12,00 sati;
 • Upis učenika 4. srpnja 2014. godine od 8,00 do 12,00  sati. 

Treći upisni rok:

 • Prijava i upis u škole s  nepopunjenim mjestima 25. kolovoza 2014. godine od 8,00 do 12,00 sati;
 • Prijava kandidata u glazbene škole 21. kolovoza 2014. godine

Objava rezultata i upis učenika u glazbene škole vrši se nakon III. upisnog roka,  25. kolovoza 2014. godine.

Učenik se u jednom upisnom roku može natjecati samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i uvjerenja. Iznimno učenik se može prijaviti za upis u glazbenu školu na osnovi preslika dokumenata ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

Prijavljivanje za upis

Kandidat prilaže na natječaj za upis:

a) prijavu na natječaj,

b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list,

c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

d) uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u

 • šestom (VI.) i sedmom (VII.) razredu  za kandidate koji su završili osmogodišnje obrazovanje
 • sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu za kandidate koji su završili devetogodišnje obrazovanje

e)  druge relevantne dokumente.

B. KRITERIJI ZA IZBOR 

Izbor učenika za upis obavlja se na osnovi uspjeha iz osnovne škole te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa.         

Uspjeh iz osnovne škole obuhvaća:

a) opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osmogodišnje osnovne škole, odnosno u VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole

b) uspjeh iz relevantnih predmeta u VII. i VIII. razredu osmogodišnje osnovne škole, odnosno u VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole

Rang-lista učenika dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih temeljem uspjeha iz osnovne škole te dodatnih bodova. Bodovi na osnovi uspjeha dobivaju se kao zbir prosječne ocjene relevantnih predmeta i općeg uspjeha, zaokruženo na dvije decimale. Najveći mogući broj bodova na osnovi uspjeha je 20 (opći uspjeh 5 i prosječna ocjena 5 iz relevantnih predmeta u VII. i VIII. razredu, odnosno VIII. i IX. razredu), a najmanje 8 bodova (opći uspjeh 2,0  i prosječna ocjena 2,0 iz relevantnih predmeta u VII.  i VIII. razredu, odnosno VIII. i IX. razredu).

U gimnazije mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 16 bodova, a u tehničke i srodne četverogodišnje škole najmanje 13,5 bodova.

Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

Jednom utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog roka.

Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju viših prosječnih ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tablicama.  Za daljnju diferencijaciju učenika, škola može vrednovati i uspjeh VI. razreda osmogodišnje, odnosno VII. razreda devetogodišnje osnovne škole.

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole upisuje se izravno, uz uvjet da zadovoljava minimalni broj bodova na osnovi uspjeha.

Dodatni bodovi:                

Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i vještina iz relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

 • za 2 boda – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju zauzeo od 1. do 4. mjesta, odnosno sudjelovao na državnom ili međunarodnim natjecanjima znanja,
 • za 1. bod – ako je učenik sudjelovao na županijskom ili međužupanijskom natjecanju, bez obzira na postignuto mjesto.

Pod natjecanjima iz znanja i vještina koja se vrednuju za upis u srednje škole smatraju se sva natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih učenika, u pravilu završnih razreda osnovne škole (od razreda, škole, općine, županije do međužupanijske razine) i to pod nadzorom stručnih povjerenstava.

U slučajevima koji nisu utvrđeni, odluku donosi ravnatelj škole.

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na osnovi:

 • rješenja prvostupanjskog ili drugostupanjskog stručnog povjerenstva za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju,
 •  mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se preporučuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

Učenik koji zbog zdravstvenog stanja/invaliditeta ima sužene mogućnosti izbora škole, odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima. Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.

Učenici koji su VII. i VIII., odnosno VIII. i IX. razred osnovne škole završili u inozemstvu, ili jedan od ta dva razreda, natječu se za upis u srednju školu temeljem svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.

Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj se predmet uzima ocjena općeg uspjeha učenika.

Ukoliko učenik ne može na vrijeme obaviti nostrifikaciju svjedodžbi stečenih u inozemstvu, može se natjecati za upis i upisati u školu na osnovi svjedodžbi stečenih u inozemstvu bez rješenja o nostrifikaciji koje je dužan dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja rujna 2014. godine.

Učenici strani državljani mogu se upisati u srednju školu uz posebnu suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje će srednje škole istaknuti na svojim oglasnim pločama uz obavijest učenicima i roditeljima da prije upisa u školu konzultiraju liječnika, posebice liječnika medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program, odnosno zanimanje.

Ukoliko se učenik upisuje u program i pored znanja o postojanju zdravstvene kontraindikacije ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.

Za upis u pojedine programe škola će, sukladno posebnim propisima, zatražiti od učenika, kao uvjet za upis, i liječničku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeno zanimanje.

Kada se vrši provjera znanja i sposobnosti za određene programe, škola jasno utvrđuje načine i vrijeme, promjene, mjerila i kriterija za provjeru znanja i sposobnosti učenika, a donosi ih Nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva. Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji imaju minimum bodova utvrđen u Kriterijima za izbor u ovom Natječaju.

Prilozi:

Brotnjo.info
Tagovi: HNŽ škole upis
17.06.2014 u 07:11