Otvoreno pismo Vijeća MZ Bijakovići i MZ Međugorje upućeno Općini Čitluk

19.02.2013

Kao mještani mjesnih zajednica Bijakovića i Međugorje primorani smo, nažalost ovim putem uputiti otvoreno pismo općini Čitluk odnosno...

...Općinskom vijeću kao zakonodavnoj i Načelniku Općine kao izvršnoj vlasti ove općini, kako bi upoznali mještane i širu zajednicu na nemogućnost rješavanja problema bespravne gradnje na područjima ovih dviju mjesnih zajednica, budući da na našim zajedničkim sastancima očito ne može ili neće da se iznađe rješenje istog.

Na ovaj način također želimo upozoriti na odgovornost čelnike općinskih službi.

Da krenemo od početka:

Općinsko vijeće općine Čitluk dana 13.travnja 2011. godine donijelo je Odluku o ograničavanju izgradnje objekata u naseljenim mjestima Međugorje i Bijakovići ( objavljena u Službenom glasilu općine Čitluk 3/2011 ) kojom se regulira izgradnja i dogradnja objekata u naseljenim mjestima Međugorje i Bijakovići kako bi se ograničila određena izgradnja objekata sa neprimjerenim kapacitetima koji uveliko opterećuju postojeću infrastrukturu ( vodoopskrba, elektroopskrba, prometnice, parking, kanalizacija).

Istoimenom Odlukom zabranjuje se gradnja stambenih jedinica koje u osnove prelaze 150m2, te stambeno poslovnih i poslovno smještajnih objekata ( pansiona, motela, hostela i hotela ) koji u osnovi prelazi 250 m2, te čiji je poslovni smještajni kapacitet veći od trideset soba. Nadzor nad provedbom ove Odluke trebala bi vršiti nadležna inspekcija u suradnji sa policijom sukladno odredbama Zakona o gradnji ( „N. novine HNŽ", broj: 5/04 )

Međutim, nakon donošenja navedene Odluke koja bi trebala ograničiti i zabraniti gradnju neprimjerenim objektima događa se upravo suprotno, „cvate" divlja gradnja, grade se objekti koji se čak i do stupanja na snagu navedene Odluke u takvim gabaritima nisu gradili. Pitanje je kako su takvi objekti dobili pravu na građenje nakon donošenja Odluke, odnosno kako im gradnja nije zaustavljena??

Sukladno shemi funkcioniranja Općine Čitluk između ostalih postoje dvije službe koje su dužne provoditi navedenu Odluku a to su : Općinska služba za gospodarstvo u sastavu koje je Odsjek za inspekcijske poslove, te Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Sukladno Zakonu o gradnji („N. novine HNŽ", broj: 5/04 ) kojim se pobliže uređuje izrada tehničke dokumentacije, gradnja, postupak izdavanja odobrenja za gradnju i uporabnu dozvolu, vršenje nadzora, održavanje građevine te tehnička i druga svojstva kojima moraju udovoljiti građevine na području HNŽ, člankom 31. kaže se „Odobrenje za gradnju izdaje nadležno tijelo, odnosno služba uprave na čijem se području gradnja gradi...", daljnjim člancima se uređuje što sve treba investitor priložiti kako bi mogao početi sa gradnjom objekta.

Također člankom 36. istog Zakona propisano između ostalog i to da „prije izdavanja odobrenja za gradnju nadležno tijelo dužno je izvršiti uviđaj o stanju na terenu, te zabraniti rješenjem svaku gradnju za koju se utvrdi da glavni ( izvedbeni ) plan nije usklađen sa uvjetima iz urbanističke suglasnosti. Iz navedenog proizlazi da nadležna služba prilikom izdavanja odobrenja polazi od glavnog projekta koji u konačnici mora biti usklađen sa Odlukom OV o ograničavanju izgradnje objekata u naseljenim mjestima Međugorje i Bijakovići, te ne smiju dopustiti bilo kakvo odstupanje od projekta niti odobriti gradnju. Sukladno članku 44. Zakona o gradnji, za bespravno izgrađenu građevinu ne smije se dati priključak na javni vodovod, kanalizaciju, električnu energiju. Navedeno je prvi korak u sprečavanju bespravne gradnje, dakle na samom početku ukloniti one koji „planiraju" bespravno graditi.

Drugi korak je inspekcijski nadzor takvih objekata odnosno zatvaranje gradilišta ukoliko isti ne posjeduju odobrenje za gradnju nadležne službe. Naš cilj nije da onemogućimo izgradnju novih ili dogradnju starih objekata onima koji to žele, nego da to građenje bude u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskima aktima. Tako bismo osigurali i značajan izvor sredstvara za infrastukturu a prije svega za kanalizaciju i puteve.

Na sastanku održanom u prostorijama Općine Čitluk od Načelnika općine dobivena je izrazita podrška o potrebi zabrane/sprečavanju bespravne gradnje, što je i pozdravljeno od naše strane. Međutim, u konačnici službe koje su pod njegovim patronatom ne provode propise koje je OV donijelo. Na jednom od zajedničkih sastanaka sa općinskim službama između ostalog iz službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za neprovođenje Odluke o ograničavanju izgradnje objekata u naseljenim mjestima Međugorje i Bijakovići optužili su Odsjek inspekcijskih poslova??

U periodu od 22. do 24. siječnja 2013. godine održana su tri sastanka sa općinskim službama gdje se zauzeo „čvrst" stav od strane istih i predstavnika MZ Bijakovići i MZ Međugorje o obveznom zaustavljanju svakog vida bespravne gradnje, da bi samo dan poslije toga građevinski inspektor bio na objektu u Bijakovićima koji se gradi bez građevinske dozvole i tu gradnju inspektor nije obustavio. Sa drugog objekta je dozvoljeno skidanje pečata kojim se sprječavala nedozvoljena gradnja pete etaže na zahtjev investitora sa obrazloženjem da će sam investitor bespravno izgrađeni dio objekta srušiti, a u stvari je gradnja nastavljena i peta, nedozvoljena, etaža je dovršena, bez da je inspektor uopće intervenirao tijekom izvođenja ovih nedozvoljenih radnji. Načelnik općine tvrdi da pečat nije skinut, te da je trebala intervenirati policija po tom pitanju, a zapovjednik Policijske stanice ima neoboriv dokaz(dopis načelnika općine koji je potpisan od strane istog osobno, da je pečat skinuo za to nadležni općinski inspektor na zahtjev investitora kako bi srušio dio objekta izgrađen nedozvoljenom gradnjom kao i zapisnik o skidanju pečata). Drugim riječima, smatramo da je ovdje spomenuti investitor, kao i njegov susjed koji na svoj objekt postavlja krov sa mnoštvom prozora koji će vjerojatno služiti kao izvor svjetlosti za sobe u potkrovlju koje je peta etaža, dobio „blagoslov" od nekoga visokopozicioniranog u rukovodnoj strukturi naše općine da završi objekt kako je on naumio, odnosno da postoji jaka sprega između određenih općinskih službi ili pojedinaca u njima sa određenim investitorima ili izvođačima građevinskih radova, jer kako drugačije objasniti uspješan završetak bespravne gradnje naočigled svih mještana MZ Bijakovići i MZ Međugorje, što će, sigurni smo otvoriti Pandorinu kutiju i otežati buduće sprječavanje, ako ne i dovesti do onemogućavanja sprječavanja bespravne gradnje.

Činjenica je da velike objekte, koji se inače grade bez odobrenja, imaju mogućnost izgraditi samo veliki poduzetnici koji su uglavnom iz naše općine ili imaju „jake igrače" u vidu posrednika sa područja iste. Po zakonu o građenju, uz investitore, izvođači radova koji grade objekte bez građevinske dozvole podliježu oštrim sankcijama zato tražimo da se sankcionira i izvođače radova, a ako treba oduzeti im i licence.

Stoga pozivamo Načelnika općine Čitluk, općinsko vijeće da svatko u okviru svojih nadležnosti, da dvije ključne službe koje su bitne za zaustavljanje bespravne gradnje ( Općinska služba za gospodarstvo u sastavu koje je Odsjek za inspekcijske poslove, te Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ) još jedanput upozori da žurno:

1.U roku od tjedan dana obustave svaku bespravnu gradnju sukladno Odluke o ograničavanju izgradnje objekata u naseljenim mjestima Međugorje i Bijakovići ( „Sl. glasilo općine Čitluk", broj: 3/11), te Zakona o gradnji („N. novine HNŽ", broj: 5/04 )

2. Da obavi inspekcijski nadzor nad svim objektima koji su dobili odobrenje za gradnju nakon donošenja Odluke o ograničavanju izgradnje objekata u naseljenim mjestima Međugorje i Bijakovići ( „Sl. glasilo općine Čitluk", broj: 3/11), te utvrde odstupanja od glavnog projekta te ukoliko ih ima da istima izda Rješenje u uklanjanju objekta, a do rješavanja istog objekt zapečati i stavi van funkcije odnosno zabrani mu se rad.

3. U roku od 10 dana dostaviti :

a) pismenu informaciju od strane Općinske službe za graditeljstvo o izdanim građevinskim dozvolama u naseljenim mjestima Bijakovići i Međugorje (sa veličinom odobrene osnove) sukladno Zakonu o gradnji i Odluci, i b) pisanu informaciju od strane Općinske službe za gospodarstvo, Odsjeka za inspekcijske poslove - građevinske inspekcije o:

- poduzetim aktivnostima pod točkom 1., i

- poduzetim aktivnostima pod točkom 2.

Ukoliko općinske nadležne službe ne postupe po navedenim zahtjevima smatrati ćemo da ne obavljaju posao za koji su nadležne i plaćene i u interesu zaštite naših mjesta pokrenut ćemo krivične prijave protiv nadležnih za neprovođenje Odluka općinskog vijeća općine Čitluk, te upravni nadzor nad radom službom za gospodarstvo te službom za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ukoliko se nešto hitno ne poduzme po ovom pitanju u pitanje dolazi kompletna infrastruktura mjesta, a tada će posljedice biti dalekosežne. Kao žitelji ovih dviju mjesnih zajednica osjećamo obvezu i dužnost da Vas upozorimo na navedeno - stoji u otvorenom pismu kojeg potpisuju Vijeća MZ Bijakovići i MZ Međugorje.


loading...