G.A.D. d.o.o. ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU I STRUČNI NADZOR

Adresa Fiorella La Guardia 13
PTT 51000
Mjesto Rijeka
MB 1740113